Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

The need for updating nurses’ knowledge and skills in the field of recommendations for diabetes care

Zapotrzebowanie pielęgniarek na aktualizację wiedzy i umiejętności z zakresu zaleceń w opiece diabetologicznej

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.19, No 3(72)/2020, 141-145

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2020-0019

© 2020 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)


Alicja Szewczyk1 , Ewa Kobos2

1 The Children’s Memorial Health Institute, Department of Endocrinology and Diabetology; Diabetes Clinic, Warsaw; Polish Federation for Education in Diabetology/Klinika Endokrynologii i Diabetologii, Poradnia Diabetologiczna, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa; Polska Federacja Edukacji w Diabetologii

2 Department of Development of Nursing, Social and Medical Sciences, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw; Polish Federation for Education in Diabetology/Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Polska Federacja Edukacji w Diabetologii

Streszczenie

Cel pracy. Określenie zapotrzebowania pielęgniarek, na aktualizację wiedzy i umiejętności z zakresu zaleceń w opiece diabetologicznej.

Materiał i metodyka. W badaniu uczestniczyło 580 pielęgniarek, studentów studiów magisterskich. W celu zebrania materiału badawczego wykorzystano test wiedzy obejmujący 20 pytań dotyczących 10 procedur zawartych w zaleceniach. W badanej grupie zawodowo pracowało 93,3% studentów.

Wyniki. Do zaleceń w opiece diabetologicznej zdecydowany dostęp w miejscu pracy miało 11,9% badanych. Największy deficyt wiedzy wykazano odnośnie: czasu pozostawienia starej kaniuli w terapii ciągłym podskórnym wlewem insuliny przy użyciu pompy insulinowej w ciągu 2-3 godzin, w celu wchłonięcia się zgromadzonej w tym miejscu insuliny po założeniu nowej; czasu w jakim należy po założeniu elektrody pomiarowej do systemów ciągłego monitorowania glikemii (CGM) skalibrować system za pomocą pomiaru stężenia glukozy we krwi włośniczkowej; wskazań do pomiaru glikemii z miejsc alternatywnych. Niedostateczny poziom wiedzy na temat zaleceń wykazano u 12,8% badanych, dostateczny u 84,3% badanych, dobry u 2,9% badanych.

Wnioski. 1) Poziom wiedzy studiujących pielęgniarek z zakresu zaleceń opieki diabetologicznej jest niezadowalający. 2) Pielęgniarki posiadające specjalizację, uczestniczące w diabetologicznych szkoleniach wewnątrzzakładowych oraz deklarujące dostępność do zaleceń w miejscu pracy posiadają wyższy poziom wiedzy. 3) W związku z rozwojem nowych technologii medycznych, zakłady pracy powinny organizować pielęgniarkom w miejscu pracy cykliczne warsztaty umiejętności praktycznych umożliwiających korzystanie ze sprzętu służącego do podawania insuliny oraz monitorowania glikemii.

 

Słowa kluczowe: pielęgniarstwo diabetologiczne, zalecenia, wiedza, cukrzyca


Abstract

Aim. The aim of this study was to assess the need for updating nurses’ knowledge and skills in the fi eld of diabetes care recommendations. Material and methods. The study included 580 nurses who were master’s degree students. A knowledge test including 20 questions on 10 procedures mentioned in the recommendations was used to collect research data. A total of 93.3% of students in the study group were professionally active.

Results. A total of 11.9% of respondents had access to diabetes care recommendations. The largest knowledge defi cits were found for: leaving an ‘old’ cannula for continuous insulin infusion using an insulin pump for 2-3 hours in place to allow for absorption of the accumulated insulin after inserting a new one; the time it takes to calibrate a continuous glucose monitoring (CGM) system by measuring capillary blood glucose after insertion of a CGM electrode; and indications for alternate site testing. Poor, fair, and good level of knowledge on recommendations was found in 12.8%, 84.3%, and 2.9% of respondents, respectively.

Conclusions. 1) The level of knowledge of studying nurses on diabetic care recommendations is unsatisfactory. 2) Specialised nurses, as well as those participating in in-house training courses on diabetes and those declaring the accessibility of recommendations at workplace show a higher level of knowledge. 3) In the light of the development of new medical technologies, periodic workshops focusing on practical skills should be organised for nurses in their workplace, enabling the use of equipment for insulin administration and glucose monitoring.

 

Key words: diabetic nursing, recommendations, knowledge, diabetes

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31