Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

The importance of cancers prophylaxis among women

Znaczenie profilaktyki nowotworów wśród kobiet

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.19, No 2(71)/2020, 110-121

DOI: 10.2478/pielxxiw-2020-0011

© 2020 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Małgorzata Pabiś1 , Kinga Augustowska-Kruszyńska1 ,
Weronika Kozicka2, Kamila Kułaczkowska2, Diana Kuzioła2 

Chair of Development in Nursing, Department of Basic Nursing and Medical Teaching, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin, Poland/Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Zakład Podstaw Pielęgniarstwa i Dydaktyki Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2 First Degree Nursing Student, Chair of Development in Nursing, Department of Basic Nursing and Medical Teaching, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin, Poland/Studentka Pielęgniarstwa I stopnia, Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Zakład Podstaw Pielęgniarstwa i Dydaktyki Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Streszczenie

Wprowadzenie. Późno wykryty rak piersi i szyjki macicy to dwa z najgroźniejszych nowotworów ze względu na ograniczone możliwości terapeutyczne oraz wysoki stopień umieralności kobiet. Prowadzone badania naukowe, programy profilaktyczne i kampanie społeczne nie przyczyniają się do zmian w postawach Polek, które nie zgłaszając się na badania wykluczają możliwość wcześniejszej diagnozy.

Cel pracy. Celem pracy jest analiza danych epidemiologicznych dotyczących występowania nowotworów u kobiet w Polsce oraz zwrócenie uwagi na znaczenie profilaktyki w tym zakresie.

Materiał i metody. Do analizy epidemiologicznej wykorzystano dane z Krajowego Rejestru Nowotworów, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Naczelnej Izby Lekarskiej za lata 2014-2018 opracowane za pomocą metody opisowej.

Omówienie i dyskusja. Co roku zwiększa się liczba zgonów na nowotwory (NIK, 2018). Profilaktyka, pomimo finansowania z budżetu państwa, nie przyniosła zamierzonego celu. Ponad połowa badanych mężczyzn twierdziła, że kobiety po mastektomii tracą swoją atrakcyjność i nie zaczęliby nowego związku z nimi. Pomimo tego, że stali, wieloletni partnerzy akceptują wygląd swojej partnerki po mastektomii, to i tak kobiety wstydzą się swojej seksualności, co wiąże się z problemami w związku lub jego zakończeniem.

Wnioski. 1) Niedostateczna liczba lekarzy specjalistów w zakresie onkologii powoduje, że nie każda pacjentka ma szansę na wcześniejsze zdiagnozowanie i rozpoczęcie leczenia. 2) Regularne badania mogą przyczynić się do spadku liczby zgonów z powodu dwóch najgroźniejszych nowotworów kobiecych. 3) Rozpoznanie nowotworu raka piersi, szyjki macicy oraz jego skutki mają negatywny wpływ na psychikę kobiet, a zwłaszcza postrzeganie swojej kobiecości. W związkach, w których istniała silna więź uczuciowa przed chorobą kobiety, zauważono poprawę życia seksualnego. 4) Duże nakłady finansowe na programy profilaktyczne nie gwarantują zwiększenia wykrywalności nowotworów i spadku liczby zgonów.

 

Słowa kluczowe: profilaktyka, nowotwór, kobiecość


Abstract

Introduction. Late detected breast and cervical cancer are two of the most dangerous cancers due to the therapeutic possibilities and high mortality rate of women. Conducted scientific research, prevention programs and social campaigns do not contribute to changes in the attitudes of Polish women who, do not report for examinations and thus, preclude the possibility of early diagnosis.

Aim. The aim of the study is to analyze epidemiological data on the occurrence of cancer in women in Poland and to draw attention to the importance of prevention in this area.

Material and methods. For epidemiological analyzes, data from the National Cancer Registry, the Central Statistical Office and the Supreme Medical Chamber from the years 2014-2018 were prepared using descriptive methods.

Discussion. Every year the number of cancer deaths increases (SAO, 2018). Prevention, despite financing from the state budget, did not bring the intended goal. More than half of the surveyed men claimed that women after mastectomy lose their attractiveness and those men would not start a new relationship with such women. Despite the fact that permanent, long-term partners accept the appearance of their partner after mastectomy, women are ashamed of their sexuality, what has its consequence in problems in the relationship or even the end of this relationship.

Conclusions. 1) Insufficient number of specialists in the field of oncology results in the fact that not every patient has a chance to be early diagnosed and to early start the treatment. 2) Regular examinations may contribute to a decrease in deaths caused by two most dangerous female cancers. 3) Diagnosis of breast cancer, cervical cancer and its effects have a negative impact on the psyche of women, especially on the perception of their femininity. In relationships in which there was a strong emotional bond before the woman’s disease, an improvement in sexual life was noted. Important factors affecting such relationship are: self-acceptance of a woman and her sense of attractiveness. 4) Large financial expenditures on preventive programs do not guarantee an increase in the detection of tumors nor a decrease in the number of deaths.

 

Key words: prevention, cancer, femininity

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31