Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Knowledge of nursing students about breast cancer prevention

Wiedza studentów kierunku pielęgniarstwo na temat profilaktyki raka piersi

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.19, No 2(71)/2020, 102-109

DOI: 10.2478/pielxxiw-2020-0012

© 2020 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Julita Cichomska1 , Natalia Sak-Dankosky , Bożena Czarkowska-Pączek2

Studentka kierunku pielęgniarstwo, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny/ Nursing student, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw

2 Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny/ Department of Clinical Nursing, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw

Streszczenie

Wprowadzenie. Nowotwory piersi stanowią jeden z największych problemów onkologicznych w Polsce jak i na świecie. W 2014 roku w Polsce zdiagnozowano 17 379 nowych przypadków tej choroby, co stanowi 22% wszystkich nowotworów u kobiet. Wciąż rosnąca liczba kobiet chorujący na ten typ nowotworu stanowi wyzwanie dla przyszłych pielęgniarek, które powinny mieć wystarczającą wiedzę, aby profesjonalnie planować i implementować wysokiej jakości opiekę nad swoimi pacjentami.

Cel pracy. Sprawdzenie czy studenci kierunku pielęgniarstwo mają wiedzę odnośnie profilaktyki raka piersi.

Materiał i metody. Badanie zostało przeprowadzone w 2019 roku i objęto nim 166 studentów kierunku pielęgniarstwo z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Do przeprowadzenia badania wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego i za zgodą autorki użyto ankiety dr Jolanty Sielskiej.

Wyniki. Ponad połowa (67,58%) badanych udzieliła prawidłowych odpowiedzi odnośnie zasad profilaktyki raka piersi. Na 22 możliwe do uzyskania punkty, studenci osiągnęli wynik 14,87 punktów, wskazujący na dobry poziom wiedzy w tej kwestii. Większość (96,39%) studentów podała, że zna zasady samobadania piersi. Co czwarty (26,51%) ankietowany swoją wiedzę w zakresie profilaktyki raka piersi ocenił na 7 punktów w skali od 1 do 10 punktów. Nie stwierdzono korelacji pomiędzy samooceną studentów, a ich rzeczywistą wiedzą na ten temat.

Wnioski. Badani studenci pielęgniarstwa WUM w większości posiadają wystarczającą wiedzę na temat profilaktyki raka piersi, co sugeruje, że są przygotowani do edukowania swoich pacjentów podczas pracy zawodowej.

 

Słowa kluczowe: profilaktyka, rak piersi, studenci pielęgniarstwa, wiedza


Abstract

Introduction. Breast cancer has been one of the biggest oncological problems both in Poland and around the world. In 2014, a total of 17,379 new cases of this disease were diagnosed in Poland, which constitutes 22% of all cancer types in women. A growing number of women suffering from this type of cancer poses a challenge for the future nurses who should have enough knowledge to professionally plan and implement high quality care to their patients.

Aim. To investigate whether nursing students have knowledge about breast cancer prevention.

Methods. The study was conducted in 2019 and included 166 nursing students from the Medical University of Warsaw. The diagnostic survey method was used to collect data, and with the author’s consent, a survey developed by dr Jolanta Sielska was used.

Results. Over a half of the respondents (67.58%) knew correct answers regarding the principles of breast cancer prevention. Out of maximum of 22 points, students in average scored a total of 14.87 points, indicating a good level of knowledge regarding this issue. The majority of students (96.39%) claimed they knew the principles of breast self-examination. One fourth of the respondents (26.51%) rated their knowledge in the field of breast cancer prevention as 7 on a scale from 1 to 10. There was no correlation between students’ self-assessment of their knowledge and the actual level of knowledge regarding this topic.

Conclusions. Nursing students from the Medical University of Warsaw generally have good knowledge about breast cancer prevention. This suggests that they are prepared to educate their future patients during professional work.

 

Key words: breast cancer, nursing students, prevention, knowledge

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31