Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Coping with stress by Medical University students

Radzenie sobie ze stresem studentów Uniwersytetu Medycznego

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.19, No 2(71)/2020, 95-101

DOI: 10.2478/pielxxiw-2020-0010

© 2020 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Zdzisława Szadowska-Szlachetka1 , Michał Drzewi2, Marta Łuczyk1 ,
Barbara Ślusarska1, Anna Irzmańska-Hudziak1, Beata Kropornicka3

1 Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, UM w Lublinie/Department of Oncology and Environmental Health, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin

2 Absolwent Uniwersytetu Medycznego/Graduate of the Medical University

3 Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego, WNoZ UM w Lublinie/Chair of Internal Medicine and Department of Internal Medicine in Nursing, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin

Streszczenie

Wprowadzenie. Stres może być określany jako reakcja fizjologiczna i psychiczna na oddziałujące z zewnątrz bodźce (stresory) lub jako relacja między organizmem, a otoczeniem, która może oddziaływać nań w sposób negatywny, pozytywny lub neutralny.

Cel pracy. Niniejsza praca miała na celu zbadanie przyczyn występowania stresu wśród studentów, oraz określenie metod radzenia sobie z nim w odniesieniu do uwarunkowań socjodemograficznych.

Materiał i metody. Przebadano 117 studentów kierunku pielęgniarstwo za pomocą dwóch narzędzi standaryzowanych: Termometru Dystresu oraz Arkusza Mini Cope.

Wyniki. Nasilenie stresu wśród studentów kierunku pielęgniarstwo wynosiło średnio 6,3 - było wyższe od przeciętnej. Przyczyny stresu to: martwienie się, podenerwowanie, zmęczenie oraz praca i szkoła. Najczęściej wybierane strategie radzenia sobie ze stresem to aktywne radzenia sobie, poszukiwanie wsparcia emocjonalnego oraz poszukiwanie wsparcie instrumentalnego.

Wnioski. 1) Nasilenie stresu wśród studentów kierunku pielęgniarstwo było wyższe od wartości przeciętnej i wynosiło średnio 6,3.

2) Studenci wybierali konstruktywne metody radzenia sobie z nim to jest aktywne radzenie sobie, próba przezwyciężenia zaistniałej sytuacji, poszukiwanie wsparcia emocjonalnego i instrumentalnego. 3) Wiek badanych miał wpływ na wybór strategii „zaprzestanie działań” oraz na przyczynę stresu – „relacja z partnerem”, a stan cywilny korelował z wystąpieniem objawu stresu „biegunka”.

 

Słowa kluczowe: przyczyny stresu, radzenie sobie ze stresem


Abstract

Introduction. Stress can be defined as a physiological and psychic response to external stimuli (stressors) or as a relationship between the body and the environment that can affect the body in a negative, positive or neutral way.

Aim. The aim of this paper was to investigate the causes of stress among students, and to identify methods of coping with it in relation to sociodemographic determinants.

Material and methods. The number of 117 nursing students were examined using two standardized tools: Distress Thermometer and Mini Cope Sheet.

Results. Intensity of stress among nursing students amounted to 6.3, which was higher than the average. The causes of stress included: worrying, anxiety, fatigue, work, school. The most frequently chosen strategies for coping with stress are active coping, seeking emotional and instrumental support.

Conclusions. 1) Intensity of stress among nursing students was higher than the average and was equal to 6.3. 2) Students chose constructive methods of coping with it, i.e. active coping, trying to overcome the situation, searching for emotional and instrumental support. 3) The age of the respondents impacted the choice of the strategy of „cessation of activities” and the cause of stress – „relationship with a partner” and marital status correlated with occurrence of symptom of stress - „diarrhea”.

 

Key words: stress, causes of stress, coping with stress

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31