Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Analysis of issues related to spinal pain syndromes in professionally active nurses

Analiza zagadnień związanych z zespołami bólowymi kręgosłupa u zawodowo czynnych pielęgniarek

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.19, No 2(71)/2020, 88-94

DOI: 10.2478/pielxxiw-2020-0014

© 2020 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Klaudia Jakubowska1 , Dorota Nalepa2, Patrycja Kula2,
Paweł Chruściel1 , Aneta Kościołek1 , Paweł Dzyr3

Chair of Development in Nursing, Faculty of Health Sciences, Medical University, Lublin, Poland/ Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska

2 Faculty of Social Sciences and Humanities, State Higher Vocational School Memorial of Prof. Stanisław Tarnowski, Tarnobrzeg, Poland/ Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Polska

3 Ramsay Health Care UK Operations Limited, London, England/Ramsay Health Care UK Operations Limited, Londyn, Anglia

Streszczenie

Cel pracy. Celem pracy była analiza zagadnień związanych z występowaniem dolegliwości bólowych kręgosłupa u zawodowo czynnych pielęgniarek

Materiał i metody. Badaną grupę stanowiło 145 osób wykonujących zawód pielęgniarki. W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankietowej. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety (dane socjodemograficzne oraz pytania o opinie dotyczące występowania dolegliwości bólowych kręgosłupa). W badaniu zastosowano również skalę NRS.

Wyniki. Zdecydowana większość (99%, n=143) badanych zadeklarowała, że występowały u nich dolegliwości bólowe kręgosłupa. Najliczniejsza grupa wskazała, iż najczęstszą lokalizacją występowania bólu był odcinek lędźwiowy kręgosłupa (56,55%, n=82). Wykazano, że istnieje statycznie istotna zależność między korzystaniem ze zwolnienia lekarskiego a natężeniem bólu (χ2=24,101, p<0,05) oraz subiektywnym odczuwanym stopieniem niesprawności (χ2=35,8300, p<0,05). Dowiedziono występowanie istotnej zależności statystycznej pomiędzy miejscem wykonywania pracy, a odcinkiem kręgosłupa, którego dotyczyły najczęściej dolegliwości bólowe (χ2=12,719, p<0,05).

Wnioski. Praca w zawodzie pielęgniarki przyczynia się do występowania dolegliwości bólowych kręgosłupa. Istnieje związek między miejscem wykonywanej pracy, a występowaniem zespołów bólowych. Ból kręgosłupa przyczynił się do absencji w pracy. Staż pracy w zawodzie ma wpływ na występowanie dolegliwości bólowych kręgosłupa. Personel pielęgniarski posiada wiedzę na temat technik oszczędzających kręgosłup. Występowanie zespołów bólowych kręgosłupa wpływa na funkcjonowanie w życiu codziennym.

 

Słowa kluczowe: ból, kręgosłup, choroba zawodowa, personel pielęgniarski


Abstract

Aim. The aim of the study was to analyze the assessment of issues related to the occurrence of spinal pain in professionally active nurses.

Material and methods. The study group consisted of 145 nurses. The diagnostic survey method was used in the study using a questionnaire technique. The research tool was the original questionnaire (sociodemographic data and questions about opinions on the occurrence of spinal pain). The NRS scale was also used in the study.

Results. The vast majority (99%, n=143) of respondents declared that they felt spinal pains. The largest group indicated that the most common location of pain was the lumbar spine (56.55%, n=82). It was shown that there is a statistically significant relationship between the use of sick leave and the intensity of the pain (χ2=24.101, p<0.05) and the subjective perception of the degree of disability (χ2=35.8300, p<0.05). A significant statistical relation between the place of work and the section of the spine most frequently affected by pain (χ2=12.719, p<0.05) was demonstrated.

Conclusions. The work as a nurse contributes to the occurrence of spinal pain. There is a connection between the place of work and the occurrence of pain syndromes. Spinal pain contributed to absence from work. Seniority at work has an impact on the occurrence of spinal pain. Nursing staff has knowledge about spinal saving techniques. The occurrence of spinal pain syndromes affects the functioning in everyday life.

 

Key words: pain, backbone, occupational disease, nursing staff

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31