Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Knowledge about post-exposure proceedings of the operating block nurses

Wiedza o postępowaniu poekspozycyjnym pielęgniarek bloku operacyjnego

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.19, No 2(71)/2020, 79-87

DOI: 10.2478/pielxxiw-2020-0016

© 2020 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Katarzyna Tomaszewska1 , Aleksandra Szpila2

1 State Higher School of Technology and Economics in Jarosław/Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu
2 Graduate of Collegium Masoviense – Higher School of Health Sciences in Żyrardów/Absolwentka Collegium Masoviense – Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie

Streszczenie

Wstęp. Występowanie ekspozycji zawodowej jest aktualnym problemem wśród personelu medycznego. Za grupę zawodową szczególnego ryzyka zakażenia drobnoustrojami chorobotwórczymi uznaje się pielęgniarki. Ważnym elementem profilaktyki jest podnoszenie wiedzy i świadomości pracowników w zakresie zagrożeń zawodowych i możliwości ich ograniczania. Edukacja personelu, znajomość metod zapobiegania zakażeniom, a także wiedza na temat bezpiecznych procedur, mogą zmniejszyć liczbę ekspozycji na materiał biologiczny lub w przypadku ich wystąpienia ograniczyć konsekwencje dla zdrowia.

Cel pracy. Celem badań była ocena wiedzy pielęgniarek zatrudnionych na bloku operacyjnym na temat postępowania poekspozycyjnego.

Materiał i metody. Badania przeprowadzono po uzyskaniu zgody Komisji Bioetycznej na przełomie 2017 i 2018 roku w grupie 100 pielęgniarek operacyjnych. Do badań wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety. Uzyskane wyniki zostały poddane analizie statystycznej, w której wykorzystano test U Manna-Whitneya, test Kruskala-Wallisa oraz korelację porządku rang Spearmana. W trakcie weryfikacji statystycznej zebranego materiału, za poziom istotności otrzymanych wyników przyjęto p<0,05.

Wyniki i wnioski. Badane pielęgniarki operacyjne posiadały wiedzę na temat postępowania poekspozycyjnego na dobrym poziomie (średnia ilość prawidłowych odpowiedzi w przeprowadzonym teście wiedzy wynosiła 14,41 na 18 możliwych, co stanowiło 80,06% prawidłowych odpowiedzi). Poziom wiedzy badanych pielęgniarek nie był zależny od czynników takich jak: staż pracy, wykształcenie, wykształcenie podyplomowe, odbycie podczas okresu adaptacyjnego na bloku operacyjnym szkolenia dotyczącego przestrzegania procedur epidemiologicznych, praca na stanowisku, w którym jest wdrożona i przestrzegana procedura dotycząca ekspozycji zawodowej. Wiek badanych pielęgniarek istotnie wpływał na poziom ich wiedzy.

 

Słowa kluczowe: pielęgniarka operacyjna, ekspozycja zawodowa, postępowanie poekspozycyjne


Abstract

Introduction. Occurrence of occupational exposure is a current problem among medical personnel. Nurses are considered to be a special occupational group exposed to risk of infection with pathogenic microorganisms. An important element of prevention is raising the workers’ knowledge and awareness in the field of occupational hazards and the possibilities of their reduction. Staff education, knowledge of infection prevention methods, and knowledge of safe procedures can reduce the number of exposures to biological material or, if they occur, limit the health consequences.

Aim. The aim of the research was to assess the knowledge of nurses employed on the operating block on the risk of occupational exposure and post-exposure proceedings.

Material and methods. The research after obtaining the consent of the Bioethical Commission was carried out at the turn of 2017 and 2018 in a group of 100 anesthesia nurses employed on operating blocks of two hospitals in the Podkarpackie Voivodeship. The author’s questionnaire was used for the research. Obtained results were subjected to statistical analysis, in which the Mann-Whitney U test, the Kruskal-Wallis test and the correlation of Spearman’s rank order were used. During the statistical verification of the collected material, p<0.05 was assumed as the level of significance of the obtained results.

Results and conclusions. The examined anesthesia nurses had knowledge about post-exposure procedures at a very good level (the average number of correct answers in the conducted test of knowledge was 14.41 out of 18, which constituted 80.06% of correct answers). The level of knowledge of the examined nurses was not dependent on such factors as: seniority, education, postgraduate education, training during the adaptation period on the operating block, adherence to epidemiological procedures, work on the post in which the procedure for occupational exposure is implemented and followed. The age of the nurses significantly influenced their level of knowledge.

 

Key words: anesthesia nurse, occupational exposure, post-exposure proceedings

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31