Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Perception of stress and coping strategies in a group of people working on a farm – a cross-sectional study

Percepcja stresu oraz strategie radzenia sobie ze stresem w grupie osób pracujących w gospodarstwie rolnym – badanie przekrojowe

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.19, No 2(71)/2020, 68-78

DOI: 10.2478/pielxxiw-2020-0009

© 2020 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Agata Wojcieszek , Anna Kurowska , Anna Majda , Karolina Walas 

Jagiellonian University Medical College, Faculty of Health Sciences, Institute of Nursing and Midwifery, Laboratory of Theory and Fundamentals of Nursing, Krakow, Poland/
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Pracownia Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa, Kraków, Polska

Streszczenie

Wstęp. Praca w gospodarstwie rolnym cechuje się wieloma niebezpieczeństwami, które mogą wynikać z oddziaływania czynników biologicznych, chemicznych, czy mechanicznych na ludzki organizm. Rolnicy wielokrotnie doświadczają obciążenia psychicznego i fizycznego.

Cel pracy. Celem pracy była ocena ogólnego wskaźnika natężenia spostrzeganego stresu, strategii radzenia sobie ze stresem, poznanie czynników generujących stres w grupie osób pracujących w gospodarstwie rolnym, a także określenie zależności między wymienionymi zmiennymi, a czynnikami socjodemograficznymi.

Materiał i metodyka. Badanie zostało przeprowadzone w 2019 roku i uczestniczyło w nim 165 osób pracujących w gospodarstwie rolnym zlokalizowanym na terenie małopolski. Zastosowano standaryzowane narzędzia badawcze – Skalę Odczuwanego Stresu (PSS-10), Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem Mini-COPE oraz autorski kwestionariusz ankiety. Podczas analizy przyjęto poziom istotności α=0,05.

Wyniki. Ponad połowa ankietowanych odczuwała przeciętny poziom stresu. Osoby pracujące w gospodarstwie rolnym najczęściej stosowały strategie: Aktywnego Radzenia Sobie, Planowania i Akceptacji, natomiast najrzadziej strategie: Zażywania Substancji Psychoaktywnych, Zaprzeczania i Zaprzestania Działań. Odnotowano istotne różnice w percepcji stresu pomiędzy grupami wiekowymi, posiadanym wykształceniem oraz statusem zawodowym.

Wnioski. Większość badanych osób pracujących w gospodarstwie rolnym odczuwało przeciętny poziom stresu, z którym radzili sobie stosując głównie strategie zorientowane na problemie. Jednak wraz ze wzrostem napięcia spowodowanego stresem, respondenci istotnie częściej sięgali po mniej efektywne strategie zaradcze.

 

Słowa kluczowe: stres, strategie radzenia sobie ze stresem, rolnicy, gospodarstwo, praca, zdrowie stres, strategie radzenia sobie ze stresem, rolnicy, gospodarstwo, praca, zdrowie


Abstract

Introduction. Work on a farm is characterized by many dangers that result from the action of biological, chemical and mechanical factors harmful to the functioning of the human body. Farmers experience the psychological and physical burden a lot.

Aim. The aim of the study was to assess the overall perceived stress intensity index, coping strategies and stress generating factors in the group of people working on a farm, as well as to determine the relationship between these variables and sociodemographic factors.

Material and methods. The study was conducted in 2019 and 165 people working on a farm located in Lesser Poland participated in it. Standardized research tools were used – the Perceived Stress Scale (PSS-10), the Brief COPE Inventory and original questionnaire. During the data analysis the significance level was α = 0.05.

Results. Over half of the respondents felt average levels of stress. People working on a farm used the strategies: Active coping, Planning, Acceptance the most often, and the strategies: Substance use, Denial and Behavioural disengagement – the least. There is a relationship between the perception of stress and age, the level of agricultural education and the professional status of the respondents.

Conclusions. Most of the people working on the farm felt the average level of stress and they were dealing with this mainly using problem-oriented strategies. However, with the increase in tension caused by stress, respondents significantly more often reached for less effective remedial strategies

 

Key words: stress, coping strategies, farmers, household, work, health

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31