Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Mobile applications in women’s health education in obstetric and gynecological care

Aplikacje mobilne w edukacji zdrowotnej kobiet w opiece położniczo-ginekologicznej

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.19, No 2(71)/2020, 57-67

DOI: 10.2478/pielxxiw-2020-0004

© 2020 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Monika Walec1, Natalia Surma1,
Weronika Michoń1, Barbara Ślusarska2

1 Student, undergraduate course in Midwifery, FoHS MU of Lublin/Koło Naukowe przy Katedrze Onkologii i Opieki Środowiskowej, WNoZ UM w Lublinie
2 Department of Family Medicine and Community Nursing, FoHS MU of Lublin/Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, WNoZ UM w Lublinie

Streszczenie

Wprowadzenie. Dynamiczny rozwój nowych technologii i upowszechnienie aplikacji mobilnych w życiu codziennym stwarzają możliwości wykorzystywania nowej formy do działań w ramach edukacji zdrowotnej kobiet.

Cel. Celem pracy jest przegląd aplikacji mobilnych możliwych do wykorzystywania w edukacji zdrowotnej kobiet w opiece położniczo-ginekologicznej oraz określenie ich zakresu funkcji ułatwiających samodzielną kontrolę stanu zdrowia przez kobiety.

Materiał i metoda. W badaniach aplikacji mobilnych ograniczono się do aplikacji dostępnych dla systemu Android oraz systemu iOS (iPhone). Źródłem wszystkich informacji są strony producentów danego oprogramowania. Kryterium włączenia aplikacji do analizy było: aplikacja dostępna na stronie internetowej play.google.com oraz aplikacja przydatna w opiece położniczo-ginekologicznej kobiet. Spośród dostępnych do analiz włączono 27 aplikacji, które miały największą liczbę pobrań.

Wyniki. Ze względu na zakres merytoryczny edukacji zdrowotnej kobiet dokonano klasyfikacji aplikacji mobilnych na trzy grupy: 1) pomocne w kontroli cyklu miesiączkowego, 2) pomocne w trakcie monitorowania ciąży, 3) wykorzystywane w profilaktyce chorób w opiece ginekologiczno-położniczej. Spośród wszystkich dostępnych aplikacji wybrano po 10 pomocnych w kontroli cyklu miesiączkowego i w trakcie monitorowania ciąży oraz 7 wykorzystywanych w profilaktyce chorób w opiece ginekologiczno-położniczej.

Wnioski. W grupie analizowanych aplikacji pomocnych w kontroli cyklu miesiączkowego aż w 83% posiada zakres funkcji oferowanych przez producentów i ułatwiających samodzielną kontrolę przez kobiety. Niższe wskaźniki funkcji (63%) występują w grupie aplikacji pomocnych w monitorowaniu ciąży i jeszcze niższe w grupie profilaktyki chorób. Mobilne aplikacje zdrowotne stanowią obiecującą strategię edukacji zdrowotnej jako narzędzie monitorowania, poprawiania samokontroli oraz zwiększenia świadomości w opiece nad kobietami.

 

Słowa kluczowe: aplikacje mobilne, edukacja zdrowotna, kobiety, opieka położniczo-ginekologiczna


Abstract

Introduction. The dynamic development of new technologies and the dissemination of mobile applications in everyday life create opportunities for using the new form for activities within the framework of women’s health education.

Aim. The work aims to review mobile applications that can be used in women’s health education in obstetrics and gynecology, and to determine their range of functions facilitating independent control of women’s health.

Material and method. The research of mobile applications was limited to the ones available for Android and iOS (iPhone). The source of all information are the websites of the software producers. The criteria for including the application in the analysis were: availability on the website play.google.com and usefulness in obstetric-gynecological care of women. As many as 27 applications with the highest number of downloads became the subject matter of the analysis.

Results. Due to the substantive scope of women’s health education, mobile applications were classified into three groups: 1) helpful in controlling the menstrual cycle, 2) helpful in monitoring pregnancy, 3) used in the prevention of diseases in gynecological-obstetric care. Out of all the applications available, 10 were classified to the first and second group each, and 7 to the third one.

Conclusions. Mobile health applications are a promising strategy for health education as a tool for monitoring, improving self-control, and raising awareness in the care of women.

 

Key words: mobile applications, health education, women, obstetric and gynecological care

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31