Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Nursing education in Poland

Kształcenie w zawodzie pielęgniarki w Polsce

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.19, No 1(70)/2020, 47-56

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2020-0008

© 2020 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Karolina Pradela1 , Zuzanna Radosz2 , Agnieszka Sobiegała3

1 Hospital of the Brothers Hospitallers of St. John of God in Katowice/Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach
2 Postgraduate student, Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical College/Uczestnik studiów III stopnia, Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM Kraków Guardian Angels
3 Department of Pedagogy, The School of Health Sciences in Katowice, The Medical University of Silesia/Zakład Pedagogiki, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

Streszczenie

 

Cel pracy. Celem pracy była analiza piśmiennictwa dotycząca kształcenia w zawodzie pielęgniarki w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem obecnego kształcenia oraz kształcenia w liceach medycznych i medycznych studiach zawodowych na poziomie średnim w zakresie podstawowym.
Materiał i metody. Przegląd piśmiennictwa oraz analiza dokumentów (świadectw, indeksu nauczania) z zakresu kształcenia w zawodzie pielęgniarki w Polsce.
Omówienie. Początkowo rolę pielęgniarek pełniły osoby duchowne lub świeckie w ramach wolontariatu, osoby niewykształcone i nieprzygotowane do pracy w zawodzie, zarówno teoretycznie jak i praktycznie, aż zaczęto kształcić w tej dziedzinie i zawodem tym zaczęły się zajmować osoby wykwalifikowane. Kształcenie w dziedzinie pielęgniarstwa zmieniało formę przez lata. Pierwsze ujednolicenie systemu kształcenia pielęgniarstwa nastąpiło w 1961 r., a kolejne wraz z wprowadzeniem Procesu Bolońskiego z 2000 roku.
Podsumowanie. W pracy zwrócono uwagę na różnice w przebiegu kształcenia w zawodzie pielęgniarki i pielęgniarza w okresie od XVIII wieku do czasów współczesnych. Kształcenie w zawodzie pielęgniarza i pielęgniarki przez wiele lat zmieniało formę. Osoby aktualnie pracujące w tym zawodzie posiadają różne poziomy wykształcenia od średniego, aż po wyższe.

 

Słowa kluczowe: pielęgniarstwo, edukacja, Polska


Abstract

Aim. The aim of the study was to analyse the literature concerning nursing education in Poland, with particular emphasis on current education and the Medical High School and Medical Vocational College at the secondary level in the basic range.
Material and methods. Literature review and analysis of documents (certificates, teaching index) in the field of nursing education in Poland.
Results. Initially, the role of nurses was played by the clergy or volunteers, by people who lacked both theoretical and practical knowledge to work in the profession, until the professional training began and qualified persons started to practice the profession.
Nursing has been changing its form for many thousands of years. The first unification of the nursing education system took place in 1961, followed by the introduction of the Bologna Process in 2000.
Conclusions. This thisis points to the differences between the courses of nursing education in a period from 18th century until today. Nursing education has changed its form for many years. Today, professional nurses have different levels of education, from secondary to higher education.

 

Key words: Nursing, education, Poland

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31