Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Health Literacy – a review of research using the European Health Literacy Questionnaire (HLS-EU-Q16) in 2010-2018

Kompetencje zdrowotne („health literacy”) - przegląd badań z wykorzystaniem europejskiego kwestionariusza kompetencji zdrowotnych (HLS-EU-Q16) w latach 2010-2018

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.19, No 1(70)/2020, 29-41

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2020-0001

© 2020 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Barbara Niedorys1, Agnieszka Chrzan-Rodak1 , Barbara Ślusarska2

1 PhD student at the Department of Family Medicine and Environmental Nursing, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin/Doktorantka w Zakładzie Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 Department of Family Medicine and Environmental Nursing, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin/Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Streszczenie

Wprowadzenie. Pojęcie Health Literacy używane jest często zamiennie jako „kompetencje zdrowotne”, „zdolność zdrowotna” lub „alfabetyzm zdrowotny”. Wiąże się z umiejętnościami i motywacją ludzi do uzyskiwania i rozumienia informacji dotyczących zdrowia. W celu poprawy zrozumienia zdrowia i oceny Health Literacy w różnych populacjach opracowano wiele instrumentów do pomiaru kompetencji zdrowotnych. Wśród nich znajduje się wielowymiarowy, kompleksowy kwestionariusz HLS-EU-Q16, opracowany przez Konsorcjum Krajów Europejskich.
Cel pracy. Przegląd badań dotyczących kompetencji zdrowotnych (Health Literacy) z wykorzystaniem Europejskiego Kwestionariusza Kompetencji Zdrowotnych (HLS-EU-Q16) w oparciu o analizę literatury.
Metoda. Przegląd tematyczny, niesystematyczny literatury obejmujący lata 2010-2018. Analizie dokonanej przez autorów opracowania poddano 17 pozycji źródłowych.
Wyniki. Ogólny poziom Health Literacy był wyższy badaniach pochodzących z Europy niż w badaniach pozaeuropejskich. Niski poziom Health Literacy odnotowano u osób starszych i przewlekle chorych, imigrantów i więźniów oraz osób z niskim wykształceniem. Z analizy badań wynika, że ograniczone umiejętności zdrowotne badanych mają związek z pogorszeniem stanu funkcjonalnego i umiejętności poznawczych u osób starszych. Zaś decydującym wyznacznikiem niskiego poziomu Health Literacy wśród imigrantów i więźniów jest bezrobocie oraz niskie wykształcenie. Istotna jest więc odpowiednia edukacja zdrowotna społeczności lokalnych, która pełni kluczową rolę w poprawie społecznego poziomu świadomości zdrowotnej, a tym samym przyczynia się do długoterminowego zdrowia całej populacji.


Słowa kluczowe: health literacy, kompetencje zdrowotne, HLS EU Q16, przegląd literatury


Abstract

Introduction. The concept of health literacy is often used as “health competence”, “health ability. It involves the skills and motivation of people to obtain and understand health information. To improve health understanding and assessment of health literacy, many instruments have been developed to measure health competences in different populations. Among them there is the multidimensional, comprehensive questionnaire HLS-EU-Q16, developed by the Consortium of European Countries.
Aim. Review of health literacy studies using the European Health Competence Questionnaire (HLS-EU-Q16) based on literature analysis.
Method. Thematic review, unsystematic literature covering the years 2010-2018. The number of 17 source items was analyzed by the authors.

Results. The overall level of health literacy was higher in European research than in non-European research. Low levels of health literacy were found in the elderly and chronically ill, immigrants and prisoners, as well as people with low education. The analysis of the research shows that the limited health skills of the respondents are related to the deterioration of the functional state and cognitive skills in the elderly. The decisive determinant of the low level of health literacy among immigrants and prisoners is unemployment and low level of education. Adequate health education plays a key role in improving the social level of health awareness and contributes to the long-term health of the entire population.

 

Key words: health literacy, health competences, HLS EU Q16, literature review

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31