Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Nursing – why? Students’ motives for choosing nursing as a field of education

Dlaczego zawód pielęgniarki? Motywy wyboru kierunku kształcenia przez studentów pielęgniarstwa

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.19, No 1(70)/2020, 22-28

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2020-0007

© 2020 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Agnieszka Lemiecha¹, Anna Leńczuk-Gruba²

1 Student of Nursing, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw, Poland/Studentka studiów magisterskich – kierunek pielęgniarstwo, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
2 Department of Nursing Development, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw, Poland/Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Streszczenie

Wprowadzenie. Kluczowym momentem w życiu wielu osób jest podjęcie decyzji o kierunku studiów związanych z wybranym zawodem. Wybór pielęgniarstwa determinowany jest przez różne motywy oraz wartości, które mogą wpływać zarówno na zaangażowanie i satysfakcję studentów z procesu kształcenia, jak i późniejsze funkcjonowanie w zawodzie.

Cel pracy. Poznanie motywów i wartości wpływających na podjęcie kształcenia na kierunku pielęgniarstwo.

Materiał i metody. Badania przeprowadzono w styczniu 2019 roku, wśród 223 studentów I-go roku pielęgniarstwa, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Do badań wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety oraz standaryzowaną Listę Wartości Osobistych (LWO) Z. Juczyńskiego.

Wyniki. W badanej grupie studentów – 34,1% wskazało pielęgniarstwo jako pierwszy wybór w rekrutacji na studia. Najwięcej studentów wybór kierunku studiów uzasadniało chęcią niesienia pomocy innym oraz potrzebą zdobycia wyższego wykształcenia. Wśród deklarowanych przez studentów wartości osobistych dominowały miłość, przyjaźń oraz dobre zdrowie, sprawność fizyczna
i psychiczna. Znaczenie „dobrych warunków materialnych” jako symbolu szczęścia osobistego (p=0,005) częściej deklarowali studenci, dla których pielęgniarstwo nie było pierwszym wyborem kierunku kształcenia.

Wnioski. Świadomego wyboru kształcenia na kierunku pielęgniarskim dokonała 1/3 respondentów. Motyw chęci pomocy ludziom był najczęściej deklarowanym w wyborze zawodu przez studentów pielęgniarstwa. Studenci, którzy wskazali wyłączny wybór kształcenia na kierunku pielęgniarskim rzadziej deklarowali znaczenie dobrych warunków materialnych jako symbolu szczęścia osobistego.


Słowa kluczowe: motywy kształcenia, pielęgniarstwo, system wartości


Abstract

Introduction. The decision on a course of study related to the profession of choice is a milestone in many people’s life. The choice of nursing is determined by various reasons and values which can influence both the involvement and satisfaction of students with their education and later, professional life.

Aim. To learn the reasons and values behind choosing nursing education.

Material and methods. The survey was performed in January 2019 on a group of 223 1st grade nursing students at the Medical University of Warsaw. The survey used an original questionnaire and the standardized List of Personal Values (PVL) by Z. Jurczyński. Results. Within the group of participating students – 34.1% chose nursing as their first recruitment choice of studies. The majority justified their choice with the will to help others and the need to acquire higher education. The personal values declared by the students were mostly love, friendship and good health, physical and mental fitness. The meaning of ”good material conditions” as a token of personal happiness (p=0.005) was more often declared by students for whom nursing was not the first choice of education.
Conclusions. Only a third of the respondents chose nursing education consciously. The most commonly declared reason behind the choice of nursing profession was the will to help other people. Students, who chose nursing as their one and only education less frequently declared the importance of good material conditions as a symbol of personal happiness.

 

Key words: motives for education, nursing, value system

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31