Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Polish adaptation of the Cross-cultural Competence Inventory: An overview

Polska Adaptacja Inwentarza Kompetencji Międzykulturowych: Prezentacja narzędzia

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.19, No 1(70)/2020, 15-21

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2020-0006

© 2020 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Krystian Barzykowski1 , Anna Majda2 , Paweł Przyłęcki3

1 Institute of Psychology, Jagiellonian University, Krakow/Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
2 Faculty of Health Sciences, Institute of Nursing and Midwifery, Jagiellonian University Medical College, Krakow/Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
3 Faculty of Health Sciences, Department of Sociology, Medical University of Lodz, Łódź/Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Socjologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

Streszczenie

Wprowadzenie. Rosnąca różnorodność kulturowa społeczeństwa polskiego stawia nowe wyzwania przed osobami, które swoją działalnością zawodową i profesjonalną obejmują osoby odmienne kulturowo. Pojawia się więc, z jednej strony, konieczność kształcenia i rozwijania kompetencji międzykulturowych, oraz, z drugiej strony, ich pomiaru rzetelnymi i trafnymi metodami.
Cel pracy. Celem pracy jest rekomendacja polskiej adaptacji Inwentarza Kompetencji Międzykulturowych (Cross-Cultural Competence Inventory; CCCI). Dodatkowo artykuł omawia możliwości stosowania Inwentarza w kontekście polskiego systemu opieki medycznej.
Materiał i metody. Inwentarz CCCI poddano procedurze adaptacji do warunków polskich [1]. Składała się ona z dwóch badań z udziałem 455 (badanie 1) i 347 osób (badanie 2), których celem było określenie następujących własności psychometrycznych Inwentarza: rzetelność, spójność, wewnętrzna, stabilność w czasie, trafność teoretyczna, trafność kryterialna oraz trafność zbieżna.
Wyniki. Choć struktura polskiej adaptacji Inwentarza mierzona za pomocą konfirmacyjnej analizy czynnikowej (CFA) sugeruje brak idealnego dopasowania wyników empirycznych kwestionariusza do 6-wymiarowej struktury postulowanej przez autorów oryginalnej wersji, to w badaniu 1 i 2 dowiedziono  zadowalającej rzetelności oraz trafności (teoretycznej, kryterialnej, zbieżnej) polskiej adaptacji Inwentarza Kompetencji Międzykulturowych.
Wnioski. Uzyskane wyniki badania 1 i 2 przemawiają za możliwością stosowania CCCI w badaniach naukowych wśród profesjonalistów opieki zdrowotnej i osób studiujących na kierunkach medycznych. Stanowią one podstawę dalszych prac nad udoskonalaniem struktury narzędzia CCCI i opracowywaniem norm uwzględniających różne grupy osób badanych.


Słowa kluczowe: kompetencje międzykulturowe, polska adaptacja, właściwości psychometryczne, wielokulturowość w opiece medycznej


Abstract

Introduction. The growing cultural diversity of Polish society creates new challenges for people who, in their professional activities, deal with culturally divergent people. Therefore, on the one hand, there is an urgent need for education and development in crosscultural competences; on the other hand, there is a need to measure these competences with reliable and accurate methods.
Aim. The goal of the present paper is recommendation of the Polish adaptation of the Cross-Cultural Competence Inventory (CCCI).
In addition, the paper discusses the possible usage of the CCCI within the Polish healthcare system.
Methods. The CCCI was adapted to Polish in a multistage process [1]. Briefly, it consisted of two studies, with 455 (Study 1) and 347 (Study 2) participants, in which the psychometric properties of the CCCI were evaluated in terms of reliability, internal consistency, factorial structure, test-retest reliability, and theoretical validity, criterion and convergent validity.
Results. Although the original version of the CCCI was assumed to have a 6-dimensional factor structure, confirmatory factor analysis did not provide strong evidence for this assumption. However, as demonstrated in two studies, the Polish adaptation of the CCCI has satisfactory psychometric properties, such as reliability and validity (theoretical, criterion and convergent).
Conclusions. Results of Study 1 and Study 2 support the conclusion that the CCCI can be successfully used in empirical research among healthcare professionals and students of medical courses. Future work may focus on further improvements of the CCCI by, for example, developing Polish standardized norms for different groups of professionals.

 

Key words: Cross-cultural competencies, Polish adaptation, psychometric properties, multiculturalism in health-care

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31