Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Analysis of quality of life in women treated for incontinence dependent on sociodemographic factors

Analiza jakości życia kobiet leczonych z powodu nietrzymania moczu zależnie od czynników socjodemograficznych

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.19, No 1(70)/2020, 8-14

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2020-0002

© 2020 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Katarzyna Kanadys1 , Katarzyna Szczekala2 , Grażyna Stadnicka3 ,
Ewelina Woźnica4, Henryk Wiktor1

1 Department of Obstetrics, Gynaecology and Obstertic and Gynaecological Nursing, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin/Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 Department of Foreign Languages, I Faculty of Medicine with Dentistry Division, Medical University of Lublin/Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3 Chair and Department of Development of Obstetrics, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin/Katedra i Zakład Rozwoju Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
4 A graduate of the Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin/Absolwent Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Streszczenie

Wstęp. Nietrzymanie moczu charakteryzuje się mimowolnym wyciekiem moczu. Jest problemem, który dotyczy coraz większej liczby kobiet. Najczęściej występuje w okresie okołomenopauzalnym, jednak może pojawić się w każdym wieku. Objawy związane z nietrzymanie moczu powodują u chorych duży dyskomfort, który może warunkować jakość codziennego życia.
Cel pracy. Ocena poziomu jakości życia kobiet z nietrzymaniem moczu zależnie od zmiennych socjodemograficznych.
Materiał i metoda. Badaniami objęto 102 pacjentki oddziału ginekologii SPSK nr 1 i SPSK nr 4 w Lublinie. Kryterium doboru do grupy badanej były: hospitalizowane pacjentki ze stwierdzonym nietrzymaniem moczu w trakcie procesu leczenia. Projekt badania uzyskał pozytywną opinię Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (Nr KE-0254/25/2016). Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety własnego autorstwa oraz kwestionariusza dotyczącego zdrowia (King‘s Health Questionnaire). Wyniki analizowanych danych zostały poddane analizie statystycznej przyjmując p<0,05 za istotne statystycznie.
Wyniki. Wiek warunkował jakość życia badanych kobiet w zakresie wpływu objawów związanych z układem moczowym na ogólny stan zdrowia, relacje partnerskie oraz sen. Wykształcenie nie warunkowało wpływu objawów związanych z układem moczowym na poszczególne domeny jakości życia badanej przy użyciu kwestionariusza King‘s Health. Stan cywilny był zmienną warunkującą jakość życia respondentek. Sytuacja finansowa warunkowała wpływ objawów związanych z układem moczowym na ogólny stan zdrowia, kondycję fizyczną oraz sen.

Wnioski. Jakość życia kobiet z nietrzymaniem moczu była warunkowana przez ich wiek, stan cywilny oraz sytuację finansową. Kobiety powyżej 65 roku życia, będące wdowami lub rozwódkami z przeciętną sytuacją finansową charakteryzowały się gorszą jakością życia aniżeli kobiety z młodszych grup wiekowych, będące mężatkami oraz z dobrą sytuacją finansową.

 

Słowa kluczowe: nietrzymania moczu, jakość życia, kobiety


Abstract

Introduction. Urinary incontinence (UI) constitutes involuntary leakage of urine and concerns an increasing number of women. It usually occurs in perimenopausal period; however, it may occur any time. Symptoms typical of incontinence cause massive discomfort that can affect the quality of life (QoL).
Aim. The assessment of the QoL in women suffering from UI dependent on sociodemographic variables.
Material and methods. The research encompassed 102 patients of the gynaecological wards of the Independent Clinical Hospital No 1 in Lublin and the Independent Public Clinical Hospital No 4 in Lublin. The inclusion criterion was as follows female patients diagnosed with urinary incontinence and treated in hospital. The study was voluntary and anonymous. The research project was approved by the Bioethics Committee of the Medical University of Lublin (No KE-0254/25/2016). The method of diagnostic survey was applied by means of the authors’ own questionnaire and the King’s Health Questionnaire (KHQ). The statistical analysis of the data results was carried out and p<0.05 was assumed as statistically significant.
Results. Age conditioned the QoL in the females researched regarding the influence of the urinary tract symptoms on their general health, partner relations and sleep. The females over 65 years of age showed worse QoL in comparison with the younger ones.
Education did not affect the impact of urinary symptoms on the domains of the QoL using the KHQ. The marital status was a variable that influenced the respondents’ QoL. The married women had better QoL than the widowed or divorced ones. The financial situation conditioned the impact of the urinary symptoms on their general health, physical condition and sleep. The females with the average financial situation had worse QoL than those with good financial situation.
Conclusions. The QoL of women with UI depended on their age, marital status and financial situation. The females over 65 years of age who were widowed or divorced with the average financial situation were characterised by worse QoL than the younger and married women with good financial situation.

 

Key words: urinary incontinence, quality of life, women

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31