Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Selected moral problems in the practice of pediatric nurses and strategies for solving them

Wybrane problemy moralne w praktyce pielęgniarek pediatrycznych oraz strategie ich rozwiązywania

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.19, No 1(70)/2020, 1-7

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2020-0003

© 2020 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Anna Wiśniewska1 , Barbara Kuczek2, Klaudia Jakubowska3 ,
Anna Pilewska-Kozak4 , Beata Dobrowolska3

1 Doktorantka, Zakład Medycyny Rodzinnej i Zdrowia Środowiskowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie/PhD student, Department of Family Medicine and Community Nursing, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin
2 Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie/A graduate of the Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin
3 Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie/The Department of Development in Nursing, Faculty of Nursing and Health Sciences, Medical University of Lublin
4 Katedra i Klinika Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie/Chair and Department of Gynecology and Gynecological Endocrinology, Faculty of Nursing and Health Sciences, Medical University of Lublin

Streszczenie

Wprowadzenie. Badania na temat charakteru problemów moralnych w pracy pielęgniarek pediatrycznych oraz strategii ich rozwiązywania mają znaczenie m.in. dla doskonalenia edukacji zawodowej.
Cel pracy. Celem pracy było zbadanie opinii pielęgniarek pediatrycznych na temat problemów moralnych doświadczanych przez nich w praktyce zawodowej oraz strategii ich rozwiązywania.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w grupie 104 pielęgniarek pediatrycznych wykorzystując metodę sondażu diagnostycznego z zastosowaniem autorskiego kwestionariusza ankiety.
Wyniki. Połowa badanych pielęgniarek przyznała, że rzadko doświadczała problemów natury moralnej (55; 52,88%) w swojej pracy zawodowej. W rozwiązywaniu dylematów moralnych pielęgniarki kierowały się przede wszystkim głosem własnego sumienia (64; 61,54%), normami kodeksu etyki zawodowej (61; 75,00%) i procedurami obowiązującymi w ich miejscu pracy (58; 55,77%).
W sytuacji wystąpienia dylematu moralnego, ważne dla badanych było wsparcie pielęgniarki oddziałowej (78; 46,15%) i pielęgniarki z dłuższym stażem pracy (75; 72,11%). Większość respondentek (90; 86,53%) starała się kierować zasadami wyznawanej religii w pracy zawodowej. Zdaniem ponad połowy ankietowanych (70; 67,31%), wiedza z etyki zawodowej zdobyta podczas studiów przydaje się w praktyce klinicznej.
Wnioski. Badane pielęgniarki pediatryczne wypracowały strategie rozwiązywania problemów natury moralnej w praktyce zawodowej. Rozwijanie wrażliwości moralnej, doskonalenie umiejętności podejmowania decyzji etycznych oraz wzajemnego wsparcia w zespołach pielęgniarskich to ważne zagadnienia, na które należy zwrócić uwagę w procesie kształcenia podyplomowego i ustawicznego pielęgniarek.


Słowa kluczowe: dylematy moralne, pielęgniarstwo pediatryczne
 


Abstract

Introduction. Research on the nature of moral problems in the work of pediatric nurses and strategies for solving them is significant, among others, for improving vocational education.
Aim. The aim of the study was to examine the opinions of pediatric nurses on the issue of moral problems experienced by them in professional practice and the strategies for solving them.
Material and methods. The research was carried out in a group of 104 pediatric nurses using the method of a survey with the use the authors’ questionnaire.

Results. Half of the nurses surveyed rarely experienced moral problems (55; 52.88%) in their professional work. In solving moral dilemmas, nurses were guided primarily by the voice of their own conscience (64, 61.54%), norms of the code of professional ethics (61, 58.65%) and procedures in force at their place of work (58, 55.77%). In the situation of a moral dilemma, it was important for the respondents to be supported by a departmental nurse (48, 46.15%) and a nurse with longer professional experience (48, 46.15%). The majority of the respondents (90, 86.53%) tried to follow the principles of a professed religion in their professional work. Half of the surveyed notice deficiencies in their knowledge. According to more than half of the respondents (70, 67.30%), the knowledge of professional ethics is useful in clinical practice.
Conclusions. The examined pediatric nurses developed strategies for solving problems of a moral nature in their professional practice.
Developing moral sensitivity, improving the ability to make ethical decisions and mutual support in nursing teams are important issues to be focused on in the process of postgraduate and lifelong education of nurses.

 

Key words: moral dilemmas, pediatric nursing

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31