Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Nursing care of a patient with sarcoidosis. Case study using ICNP®

Pielęgnowanie chorego z sarkoidozą. Studium przypadku z zastosowaniem ICNP®

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.18, No 4(69)/2019, 236-241

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2019-0031

© 2019 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Jakub Brzeźnicki, Hanna Grabowska

Pracownia Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, WNoZ z IMMiT, GUMed

 

Streszczenie

Wprowadzenie. Sarkoidoza jest rzadką, wielonarządową chorobą o nieznanej etiologii, charakteryzującą się powstawaniem ziarniniaków głównie w układzie oddechowym.

Cel pracy. Celem pracy jest przedstawienie planu opieki nad chorym z sarkoidozą z uwzględnieniem Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP®.

Materiał i metody. Badanie zostało przeprowadzone w kwietniu 2019 roku na Oddziale Chorób Wewnętrznych 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku i objęto nim 54. letniego chorego hospitalizowanego z powodu sarkoidozy. W badaniach zastosowano studium indywidualnego przypadku, technikę wywiadu, obserwacji, pomiarów oraz analizy dokumentacji medycznej pacjenta. W ocenie statusu chorego wykorzystano skale C-HOBIC.

Wyniki i wnioski. Powodem zgłoszenia się pacjenta do szpitala były utrzymujące się od kilku dni stany podgorączkowe, rumień oraz bóle stawów. W wyniku przeprowadzonej oceny i analizy statusu pacjenta sformułowano 7 charakterystycznych dla sarkoidozy diagnoz pielęgniarskich, obejmujących: ból stawów, duszność funkcjonalną, gorączkę, zaburzony czynny zakres ruchu, zmęczenie, ryzyko efektu ubocznego leku i brak wiedzy o chorobie oraz 2 diagnozy wynikające ze stylu życia chorego: nadużywanie tytoniu oraz nadwagę. W planowaniu opieki uwzględniono kluczowe dla ww. diagnoz interwencje, dotyczące monitorowania symptomów i wskaźników zdrowotnych chorego oraz oceny jego wiedzy, a także udział pielęgniarki w procesie terapeutycznym. Słownik ICNP® posiada wystarczający zasób terminów, umożliwiających stworzenie satysfakcjonującego planu opieki pielęgniarskiej nad chorym z sarkoidozą.

 

Słowa kluczowe: sarkoidoza, opieka pielęgniarska, słownik ICNP®


Abstract

Introduction. Sarcoidosis is a rare, multi-organ disease of unknown etiology, characterized by the formation of granulomas mainly in the respiratory system.

Aim. The aim of the study is to present a plan of care for patients with sarcoidosis, including International Classification for Nursing Practice – ICNP® terminology.

Material and methods. The study was conducted in April 2019 at the Internal Disease Unit of the 7th Polish Navy Hospital in Gdansk, and included a 54-year-old patient hospitalized for sarcoidosis. The research employed the case study method and the technique of the interview, observation, analysis of medical records and measurements. The C-HOBIC data set was used to assess the patient’s condition.

Results and conclusions. The reasons for the patient’s admission to the hospital were a continued raised temperature, erythema, as well as joint pain. The assessment and analysis of a patient’s status allowed us to formulate seven nursing diagnoses characteristic for sarcoidosis, which included: arthritis pain, functional dyspnoea, fever, impaired active range of motion, fatigue, risk for medication side effect and lack of knowledge of disease and 2 diagnoses resulting from the lifestyle of the patient: tobacco abuse and overweight. The process of nursing care planning included interventions fundamental for the above-mentioned diagnoses. They concerned the monitoring of symptoms and health indices, the patient’s knowledge, as well as the role of the nurse in the therapeutic process. The ICNP dictionary includes a sufficient range of terms, which allows the creation of a satisfactory nursing care plan for a patient with sarcoidosis.

 

Key words: sarcoidosis, nursing care, ICNP® dictionary

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31