Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Satisfaction with the lives of elderly nursing homes residents

Satysfakcja z życia starszych mieszkańców Domów Pomocy Społecznej

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.18, No 4(69)/2019, 220-227

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2019-0029

© 2019 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Dorota Trybusińska , Agnieszka Saracen

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej, Zakład Pielęgniarstwa/University of Technology and Humanities in Radom, Faculty of Health Sciences and Physical Culture, Department of Nursing

Streszczenie

Wstęp. Starzenie się społeczeństw jest procesem zauważalnym w niemal wszystkich krajach świata. Wiele rodzin nie będzie w stanie pełnić usług opiekuńczych nad osobami starszymi, ciężar opieki spadnie głównie na placówki publiczne i prywatne. Stawia to pracowników domów pomocy społecznej przed licznymi wyzwaniami, aby zapewnić seniorom możliwość poprawy ich satysfakcji życiowej.

Cel pracy. Celem przeprowadzonych badań była ocena satysfakcji z życia wśród starszych mieszkańców domów pomocy społecznej z Mazowsza oraz ukazanie zmiennych mających na nią wpływ.

Materiał i metody. Badania zostały przeprowadzone w 2018 r. wśród 250 starszych mieszkańców domów pomocy społecznej z Mazowsza. W trakcie badania posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankietowania. Narzędziem badawczym była skala Satysfakcji z Życia (SWLS), skala Oceny Podstawowych Czynności Życiowych wg Katza, skrócony Test Sprawności Umysłowej wg Hodgkinsonsa, kwestionariusz Nadziei Podstawowej (BHI-12), skala Akceptacji Choroby (AIS) oraz kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji.

Wyniki. Wśród osób badanych dominującą grupę stanowiły osoby z niskim zadowoleniem z życia (42,8%). Wykazano istotnie statystyczny związek pomiędzy satysfakcją z życia a wiekiem badanych i wybranymi skalami psychometrycznymi. Nie wykazano takiego związku dla poziomu sprawności, czasu pobytu w DPS oraz wielkości zamieszkiwanej placówki.

Wnioski. Osoby starsze zamieszkujące domy pomocy społecznej na Mazowszu posiadają satysfakcję z życia na poziomie niskim i przeciętnym. Mieszkańcy, którzy wykazywali obniżony poziom satysfakcji z życia, to osoby nowoprzybyłe, najstarsze i chorujące na co najmniej jedną jednostkę chorobową. Działania personelu DPS, przebywającego na co dzień z pensjonariuszami, powinny być ukierunkowane na poprawę odczuwanej przez nich satysfakcji z życia.

 

Słowa kluczowe: satysfakcja z życia, osoby starsze, dom opieki społecznej


Abstract

Introduction. Ageing of societies is a process apparent in nearly all countries worldwide. Many families will not be able to provide care services for the elderly, the burden of care will fall mainly on public and private institutions. This puts employees of nursing homes in front of numerous challenges in order to provide seniors with improvement of their life satisfaction.

Aim. The purpose of the study was to assess the life satisfaction of elderly nursing home residents in the Mazovian region and to demonstrate variables that affect it.

Material and methods. . The research was carried out in 2018 among the 250 elderly nursing home residents from Mazovia. During the test, a diagnostic survey method and a questionnaire technique were used. The research tool was the Satisfaction With Life Scale (SWLS), Katz’s Activities of Daily Living Scale, Hodgkinson’s Abbreviated Mental Test Score, Basic Hope Inventory (BHI-12), Acceptance of Illness Scale (AIS), and the authors’ survey questionnaire.

Results. Among the respondents, the dominant group included people with low life satisfaction (42.8%). A statistically significant relationship was found between life satisfaction and the age of the respondents and selected psychometric scales. There was no such correlation for the level of mobility, duration of stay at the nursing home and the size of the inhabited facility.

Conclusions. Elderly people living in nursing homes from Mazovia enjoy life satisfaction at a low and average level. The results distinguish three groups of residents exhibiting a lower satisfaction with life, namely, new arrivals, the oldest, and suffering from a minimum of one illness. Nursing home personnel who deal with patients on an everyday basis should aim to improve their life satisfaction.

 

Key words: satisfaction with life, the elderly, nursing home

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31