Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Counteracting domestic violence against elders in the professional practice of a nurse employed in the primary health care system

Przeciwdziałanie przemocy domowej względem seniora w praktyce pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.18, No 4(69)/2019,214-219

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2019-0032

© 2019 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Agnieszka Kotarba1 , Adrianna Maciaszek2, Ewa Borowiak3

1 Zakład Pedagogiki w Pielęgniarstwie, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi/Department of Nursing Pedagogics, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lodz
2 Magistrantka w Zakładzie Pedagogiki w Pielęgniarstwie, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi/Department of Nursing Pedagogics, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lodz
3 Zakład Pielęgniarstwa Zachowawczego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi/Department of Conservative Nursing, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lodz

 

Streszczenie

Cel pracy. Ocena przygotowania pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej do realizowania profilaktyki przemocy domowej względem seniora.

Materiał i metody. Materiał zebrano w grupie 70 pielęgniarek. Dobór próby był celowy – pielęgniarki pracujące w strukturach miejskiego centrum medycznego w Łodzi. Kryterium włączenia do grupy była zgoda respondentki i zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, z użyciem kwestionariusza własnej konstrukcji. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej.

Wyniki. Zdaniem pielęgniarek do istotnych czynników utrudniających im realizowanie profilaktyki przemocy względem seniora należy brak skutecznych narzędzi do udzielania pomocy poszkodowanym. Analiza wariancji ujawniła związek między opinią pielęgniarek odnośnie profilaktyki przemocy w rodzinie względem seniora a ich wykształceniem, stażem pracy oraz w obrębie poszczególnych przekonań.

Wnioski. Przemoc względem seniora jest problemem globalnym i narastającym. Polskie pielęgniarki mają ustawowy obowiązek podejmowania interwencji w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej nie są przygotowane do realizowania profilaktyki przemocy domowej względem seniora. Istnieje potrzeba doskonalenia podyplomowego pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej z zakresu profilaktyki przemocy domowej.

 

Słowa kluczowe: pielęgniarka, profilaktyka przemocy domowej, senior


Abstract

Aim. Assessment of preparation of a nurse – employee of the primary health care for providing preventative measures against domestic violence targeted at elders.

Material and methods. The material was collected in a group of 70 nurses – employees of the primary health care of a medical centre in Lodz. Inclusion criteria were: the respondent’s consent for the inclusion in the study and the position of a nurse of the primary health care system. The authors of the study used the diagnostic survey method, with the application of their own questionnaire. Obtained results were statistically analysed.

Results. In the nurses’ opinion, lack of knowledge of effective tools, which could be used to provide victims with help, considerably hampers implementation of preventive measures for counteracting domestic violence. A multivariate analysis revealed a relationship between the opinion of nurses on prevention of domestic violence against the elderly and their education, the number of years worked and individual beliefs.

Conclusions. Violence against elders is a growing global problem. Polish nurses are legally obliged to initiate interventions in order to counteract domestic violence. Nurses from the primary health care are not prepared to carry out prevention of violence against the elderly. There is a need to provide nurses employed in the primary health care with post-graduate training on counteracting domestic violence against the elderly.

 

Key words: nurse, prevention, elder abuse

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31