Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Life satisfaction of the pregnant women

Satysfakcja z życia kobiet ciężarnych

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.18, No 4(69)/2019, 207-213

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2019-0030

© 2019 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Agnieszka Skurzak1 , Marta Zarajczyk1, Grażyna Iwanowicz-Palus1 ,
Magdalena Korżyńska-Piętas1, Magdalena Lewicka2, Henryk Wiktor2

1 Zakład Podstaw Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie/Department of the Basics of Midwifery, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin
2 Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego,Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie/Department of Obstetrics, Gynaecology and Obstetric-Gynaecological Nursing, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin
 

Streszczenie

Wprowadzenie. Satysfakcja z życia to ogólna ocena zadowolenia z własnych osiągnięć i warunków życia na wielu jego płaszczyznach. Obejmuje procesy poznawcze człowieka, wyrażające stan emocjonalny występujący na skutek osiągnięcia określonego celu. Według Juczyńskiego ocena satysfakcji z życia jest efektem konfrontacji własnej sytuacji z przyjętymi kryteriami. Jeśli wynik porównania jest pozytywny to jego implikacją jest odczucie satysfakcji. Satysfakcja z życia kobiet ciężarnych jest zależna od wielu czynników min. od: cech osobowości, emocji, czynników socjodemograficznych, a także licznych zmian natury fizjologicznej i psychologicznej zachodzących podczas ciąży.

Cel pracy. Celem badań jest ocena poziomu satysfakcji z życia kobiet ciężarnych w zależności od czynników socjodemograficznych.

Materiał i metody. Badania zostały przeprowadzone wśród 415 ciężarnych hospitalizowanych i korzystających z opieki w poradniach dla kobiet ciężarnych. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem standaryzowanej Skali Satysfakcji z Życia (Satisfaction With Life Scale – SWLS) i autorskiego kwestionariusza ankiety w celu zgromadzenia danych demograficznych.

Wyniki. Na podstawie średniej oceny satysfakcji z życia stwierdzono, że 48,43% (n=201) badanych ciężarnych cechował wysoki stopień satysfakcji z życia, 35,18% (n=146) przeciętny, zaś 16,39% (n= 68) badanych odczuwało niski poziom satysfakcji z życia.

Wnioski. Czynniki socjodemograficzne warunkowały poczucie satysfakcji z życia kobiet w ciąży. Większe poczucie satysfakcji z życia miały ciężarne będące w związku aniżeli ciężarne samotne; kobiety z wykształceniem wyższym aniżeli posiadające wykształcenie podstawowe lub zawodowe oraz średnie; ciężarne pracujące umysłowo aniżeli nie pracujące.

 

Słowa kluczowe: ciąża, satysfakcja z życia, czynniki socjodemograficzne


Abstract

Introduction. Satisfaction with life is a general assessment of satisfaction with one’s own achievements and living conditions on many levels. This includes human cognitive processes, expressing the emotional state that occurs as a result of achieving a specific goal. According to Juczyński, the assessment of life satisfaction is the result of confronting one’s own situation with the adopted criteria. If the result of the comparison is positive, the implication is the feeling of satisfaction. Satisfaction with life of pregnant women is dependent on many factors, including: personality traits, emotions, sociodemographic, factors as well as numerous physiological and psychological changes occurring during pregnancy.

Aim. The aim of the study is to assess the level of life satisfaction of pregnant women depending on sociodemographic factors.

Material and methods. The research was conducted on 415 women hospitalized and receiving care in counseling centers for pregnant women. The research was carried out by means of a diagnostic survey using a standardized Satisfaction With Life Scale (SWLS) and an original questionnaire to collect demographic data.

Results. Based on the average assessment of life satisfaction, it was found that 48.43% (n = 201) of the surveyed pregnant women was characterized by a high degree of life satisfaction, 35.18% (n = 146) average, and 16.39% (n = 68) of the respondents experienced a low level of life satisfaction.

Conclusions. Sociodemographic factors conditioned the feeling of satisfaction with life of pregnant women. Pregnant women who had a greater sense of life satisfaction were: those in relationship rather than those who were single; women with higher education than those with basic, vocational or secondary education; pregnant women working mentally rather than those not working.

 

Key words: pregnancy, life satisfaction, sociodemographic factors

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31