Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

EBP e-Toolkit: Providing a Teaching and Learning Open and Innovative Toolkit for Evidence-based Practice to Nursing European Curriculum – the second transnational project meeting in Warsaw

E-Toolkit EBP: Wdrożenie ogólnodostępnego i innowacyjnego zestawu narzędzi do nauczania praktyki opartej na dowodach naukowych dla europejskich programów nauczania pielęgniarstwa – drugie międzynarodowe spotkanie projektowe w Warszawie

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.18, No 3(68)/2019, 197-199

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2019-0023

© 2019 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Mariusz Panczyk , Joanna Gotlib

Koło przy Department of Education and Research in Health Sciences, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw/Zakład Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu, Wydział o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Warszawie

Streszczenie

Wprowadzenie. Europejskie systemy opieki zdrowotnej różnią się w poszczególnych krajach, ale niemal wszystkie ulegają aktualnie dynamicznym zmianom, stając się coraz bardziej złożone. Nowe zadania oraz rosnące oczekiwania społeczne wobec opieki zdrowotnej stawiają przed specjalistami medycznymi wysokie wymagania w zakresie posiadanych kompetencji. Szczególnie pożądaną kompetencją jest wiedza i umiejętności, które pozwalają wybrać najlepszą opcję opieki nad pacjentem, opcję która jest najbardziej efektywna oraz bezpieczna. Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach (EBP) jest koncepcją, która pozwala na rozwiązywanie problemów w podejmowaniu decyzji klinicznych, łączącą najlepsze dostępne dowody naukowe z doświadczeniem klinicznym oraz oczekiwaniami pacjentów. EBP jest narzędziem podejmowania decyzji klinicznych w opiece pielęgniarskiej, które pomaga zmniejszyć koszty opieki zdrowotnej poprzez zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa. European Federation of Nurses Associations na podstawie Dyrektywy Europejskiej 2013/55/UE opracowała ramy kwalifikacji stanowiące wymagania w zakresie kształcenia pielęgniarskiego, której jednym z kluczowych elementów jest umiejętność stosowania wyników badań naukowych w praktyce klinicznej. Pomimo powyższych zaleceń, faktyczna implementacja EBP do praktyki klinicznej napotyka liczne bariery. Dodatkowo, obecnie dostępne w Europie zasoby wspierające nauczanie EBP na studiach pielęgniarskich są bardzo ograniczone.
Podsumowanie. Projekt EBP e-Toolkit, będący odpowiedzią na istotne potrzeby środowiska akademickiego oraz praktyków pielęgniarstwa, skupia w sobie sześć instytucji, których współpraca oraz doświadczenie ma zapewnić rozwój oraz wdrożenie wysokiej jakości narzędzi edukacyjnych dostosowanych do potrzeb kształcenia nowoczesnej kadry pielęgniarskiej. Do sześciu instytucji szkolnictwa wyższego, które wspólnie realizują powyższy projekt należą: Uniwersytet w Murcji (instytucja koordynująca, Hiszpania), Technologiczny Instytut Edukacyjny na Krecie (Grecja), Uniwersytet w Modenie i Reggio Emilia (Włochy), Uniwersytet Ostrawski (Czechy), Warszawski Uniwersytet Medyczny (Polska) i Wydział Opieki Zdrowotnej Angela Boskin (Słowenia).


Słowa kluczowe: pielęgniarstwo oparte na dowodach, praktyka oparta na dowodach, nauczanie, kształcenie na odległość


Abstract

Introduction. Although European healthcare systems differ from country to country, almost all are currently going through profound changes and are becoming increasingly complex. New tasks and growing social expectations towards healthcare build high expectations of medical professionals regarding their competences. Knowledge and skills allowing for choosing the safest and most efficient option for patient care are particularly welcome. The idea of Evidence-based Nursing Practice (EBP) combines the best available research evidence on the one hand and clinical expertise and patients’ expectations on the other, allowing for solving problems in making clinical decisions. EBP is a tool used for making clinical decisions in nursing care that helps to reduce the cost of healthcare by increasing efficiency and safety. Under the Directive 2013/55/EU European Federation of Nurses Associations developed qualifications framework that provides requirements for nursing training, with the ability to apply research evidence in clinical practice being one of its key elements. Despite the aforementioned recommendations, the actual implementation of EBP into clinical practice is hindered by various obstacles. In addition, the existing European resources enhancing EBP teaching for nursing students are very limited.
Summary. The EBP e-Toolkit Project is a response to high needs of the academic world and nursing practitioners, involving six institutions whose cooperation and expertise aim to ensure the development and implementation of high-quality learning tools tailored to the educational needs of modern nursing personnel. The six higher education institutions that jointly implement the aforementioned project involve: the University of Murcia (coordinating institution, Spain), Technological Educational Institute of Crete (Greece), University of Modena e Reggio Emilia (Italy), University of Ostrava (Czech Republic), Medical University of Warsaw (Poland), and Angela Boskin Faculty of Health Care (Slovenia).

 

Key words: Evidence-Based Nursing, Evidence-Based Practice, teaching, distance education

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31