Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Designing nurse care for a child with extreme cardiac failure in the Intensive Care and Post-Operative Care Unit based on the International Classification of Nursing Practice (ICNP®)

Projektowanie opieki pielęgniarskiej wobec dziecka ze skrajną niewydolnością krążenia na Oddziale Intensywnej Terapii i Opieki Pooperacyjnej (ITiOP) na podstawie International Classification for Nursing Practice (ICNP®)

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.18, No 3(68)/2019, 190-196

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2019-0027

© 2019 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Zuzanna Strząska-Kliś1, Natalia Pawlak1, Katarzyna Lis1, Anna Bobrowska1,
Gilbert Kolbe1, Paulina Pergoł1, Lena Serafin1 , Bożena Czarkowska-Pączek1

1 Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego/Department of Clinical Nursing, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw

Streszczenie

Cel pracy. Celem pracy jest prezentacja opieki pielęgniarskiej nad pacjentem pediatrycznym ze skrajną niewydolnością krążenia, wspomaganego urządzeniem do Pozaustrojowej Oksygenacji Krwi (ECMO) na Oddziale Intensywnej Terapii i Opieki Pooperacyjnej (ITiOP) na podstawie ICNP®.
Materiał i metody. W pracy wykorzystano metodę indywidualnego przypadku w oparciu o techniki: analizę dokumentacji medycznej, obserwację oraz pomiar parametrów życiowych.
Wyniki. Najczęstszym i najgroźniejszym problemem pielęgnacyjnym mogącym wystąpić podczas terapii w skrajnej niewydolności krążenia jest ryzyko zaburzenia funkcji serca [10037314]. W takiej sytuacji często jedyną metodą ratującą życie jest wspomaganie układu krążeniowego i oddechowego metodą ECMO. Kolejnym problemem pielęgnacyjnym jest ryzyko odleżyny [10027337].  Głównym celem opieki pielęgniarskiej jest niedopuszczenie do jej powstania, poprzez minimalizowanie czynników ryzyka oraz monitorowanie stanu skóry pacjenta. W analizowanym przypadku zidentyfikowano również problem ryzyka krwotoku [10017268] na skutek konieczności leczenia heparyną. Celem opieki jest minimalizowanie ryzyka oraz ewentualnych skutków krwawienia. Z uwagi na sprawowanie opieki nad noworodkiem, bardzo ważne jest w planowaniu działań, uwzględnienie również potrzeb i problemów opiekunów. Jednym ze zdiagnozowanych problemów jest stres opiekuna [10024773].
Wnioski. Opieka pielęgniarska nad pacjentem pediatrycznym ze skrajną niewydolnością krążenia wspieranego aparaturą ECMO, z uwagi na wpływ krążenia krwi na funkcjonowanie całego organizmu, nie skupia się wyłącznie na problemach związanych z układem krążenia.


Słowa kluczowe: ECMO, ICNP, intensywna terapia, opieka pooperacyjna, niewydolność krążenia, opieka pielęgniarska


Abstract

Aim. The purpose of the work is to present nursing care for a pediatric patient with extreme circulatory failure, assisted by a device to Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) in the Intensive Care and Post-Operative Care Unit (ICPOCU) based on the International Classification of Nursing Practice (ICNP®).
Material and methods. The work uses the individual case method based on the following techniques: analysis of medical records, observation and measurement of vital signs.
Results. The most common and most dangerous care problem that may occur during therapy in extreme circulatory failure is the risk of cardiac dysfunction [10037314]. In this situation, the only life-saving method is often to support the circulatory and respiratory systems with the ECMO method. Another care problem is the risk of pressure sores [10027337]. The main goal of nursing care is to prevent their creation by minimizing risk factors and monitoring the patient’s skin condition. The problem of bleeding risk was also identified in the analyzed case [10017268] due to the need for heparin treatment. The goal of care is to minimize the risk and possible effects of bleeding. Because of taking care of the newborn baby, it is very important in planning activities to take into account the needs and problems of carers. One of the diagnosed problems is caregiver stress [10024773].
Conclusions. Nursing care for a pediatric patient with extreme circulatory failure supported by ECMO apparatus due to the impact of blood circulation on the functioning of the whole body does not focus solely on cardiovascular problems.

 

Key words: ECMO, ICNP, intensive care unit, post-operative unit, cardiac failure, nursing care

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31