Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Polish anaesthesiology nursing documentation: a complex, multi-faceted nursing practice in the context of evidence-based professional practice

Polska dokumentacja pielęgniarek anestezjologicznych: kompleksowa, wieloaspektowa praktyka pielęgniarska wobec praktyki zawodowej opartej na dowodach naukowych

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.18, No 3(68)/2019, 183-189

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2019-0022

© 2019 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Dorota Ozga1,4 , Małgorzata Jadczak2,4 , Anna Zdun3 ,
Krystyna Woźniak1,5 , Sabina Krupa1,5 , Paweł Witt4,5

1 Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski/College of Medical Sciences, University of Rzeszów
2 Oddział Kliniczny Neurochirurgii z Pododdziałem Traumatologii Narządu Ruchu, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM, Dziecięcy Szpital Kliniczny im. J.P. Brudzińskiego w Warszawie/Clinical Neurosurgical Ward with an Orthopaedic Traumatology Unit, Warsaw Medical University Clinical Centre, J.P. Brudziński Clinical Pediatric Hospital
3 Oddział Intensywnej Terapii , SPSK im. Orłowskiego CMKP w Warszawie/Intensive Care Unit, Centre of Postgraduate Medical Education at the W. Orłowski Clinical Hospital in Warsaw
4 Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Opieki Pooperacyjnej,
Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie, Szpital Pediatryczny/Clinical Ward for Anaesthesiology, Intensive and Postoperative Care in Warsaw, Clinical Pediatric Hospital
5 Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki/Polish Association of Anaesthesiology and Intensive Care Nurses

Streszczenie

Wprowadzenie. Badania pokazują, że dokumentacja pielęgniarska jest warunkiem dla zapewnienia ciągłości opieki nad pacjentem, jak i bezpieczeństwa pacjenta.
Cel. Celem artykułu jest przedstawienie istniejącej wiedzy na temat dokumentacji pielęgniarki anestezjologicznej i zaznaczenie niezbędnych elementów, które powinny być w niej zawarte.
Materiał i metoda. Dokonano przeglądu literatury z systematycznym poszukiwaniem materiału naukowego. Treść zawartych badań przeanalizowano za pomocą analizy zawartości i trafności doboru. Materiały pozyskano przeszukując elektroniczne bazy danych.
Wyniki. Stwierdzono, że w praktykach dokumentacyjnych pielęgniarek anestezjologicznych kluczowe są elementy takie jak: narzędzie dokumentacji musi być dostosowane do praktyki klinicznej; dokumentacja dla pielęgniarek powinna zapewniać aspekt bezpieczeństwa pacjentów i chronić pielęgniarki przed konsekwencjami prawnymi; oraz dokumentacja powinna być dostosowana do obowiązujących przepisów prawnych i cyklicznie aktualizowana.
Podsumowanie. Pielęgniarki anestezjologiczne prowadząc dokumentację zapewniają poprawę bezpieczeństwa pacjenta oraz dbają o bezpieczeństwo własne. Dzięki obserwacji i odnotowywaniu wszelkich podjętych interwencji możemy zapobiegać błędom i śledzić zmiany stanu pacjenta, które obrazuje dokumentacja chorego.


Słowa kluczowe: dokumentacja pielęgniarska, pielęgniarka anestezjologiczna, bezpieczeństwo pacjenta


Abstract

Introduction.Research demonstrates that nursing documentation is a condition for the continuity of patient care and for their safety. The objective of the article is to present the existing knowledge on anaesthesiology nursing documentation and to specify its essential elements.
Material and methods. A literature review was performed with a systematic literature search. The content of the included studies was analysed in terms of its content and relevance. The materials was gathered through electronic database search.
Results. It was found that the key elements of the documentation-related practice of anaesthesiology nurses were as follows: the record-keeping tool should be adjusted to the clinical practice, the documentation for nurses should take into consideration the patient safety aspect and protect nurses from legal consequences; also, the documentation should comply with the current legal regulations and be regularly updated.
Conclusions. Anaesthesiology nurses who keep their documentation contribute to improving the safety of patients and themselves. With observations and taking notes on all performed interventions, it is possible to prevent errors and track changes in the patient’s condition reflected in their medical record.

 

Key words: nursing documentation, anaesthesiology nurse, patient safety

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31