Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

The role of robots in the improving work of nurses

Rola robotów w usprawnieniu pracy pielęgniarek

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.18, No 3(68)/2019, 174-182

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2019-0026

© 2019 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Łukasz Blechar1 , Patrycja Zalewska2

1 Maria Curie-Skłodowska University, Faculty of Philosophy and Sociology, Department of Logic and Cognitive Science/Wydział Filozofii i Socjologii, Zakład Logiki i Kognitywistyki, UMCS w Lublinie
2 Maria Curie-Skłodowska University, Faculty of Philosophy and Sociology, Department of Sociology of Medicine and Family/Wydział Filozofii i Socjologii, Zakład Socjologii Zdrowia, Medycyny i Rodziny, UMCS w Lublinie

 

 

Streszczenie

Wprowadzenie. Współcześnie obserwujemy postępującą zmianę rynku pracy przez nowe osiągnięcia w zakresie technologii powiązanych ze Sztuczną Inteligencją.
Cel. Pragniemy przedstawić obecne trendy wpływające na pracę pielęgniarek oraz położnych na całym świecie, by zwiększyć świadomość społeczną na temat zachodzących zmian wśród pracowników polskiej ochrony zdrowia. Zwracamy tutaj uwagę na fakt konieczności zaangażowania samych zainteresowanych w trwające dyskusje i projekty badawcze, by możliwie dobrze rozumieć ich potrzeby i oczekiwania.
Dyskusja. W ramach artykułu przytaczana jest obecna sytuacja technologiczna. Rozpoczynamy opracowanie nakreśleniem ram percypowanych zmian w strukturze i zadaniach pielęgniarek na świecie. Następnie przytoczone zostają kolejne przykłady robotów je realizujących. Począwszy od eliminowania prostych, rutynowych czynności przez takie produkty jak TUG czy HOMER, przechodzimy przez możliwe rozwiązania do wyeliminowania konieczności osobistego wykonywania zabiegów inwazyjnych (jak za pomocą BloodBota) oraz nieinwazyjnych (CLARA), aż po przedstawienie maszyn wykorzystywanych w terapii zastępującej zwierzęcą, mającą zwłaszcza zastosowanie w kontakcie z pacjentami wykazującymi się utrudnioną komunikacją.
Wnioski. Pragniemy przedstawić przyszłość pielęgniarstwa ściśle powiązaną z maszynami. Przy czym pragniemy wyeksponować pierwiastek komplementarności tej relacji i fakt, że wykonywanie części zadań przez roboty nie wiąże się z zastępowaniem ludzi, lecz raczej z umożliwieniem im przeniesienia skupienia z wykonywania żmudnych obowiązków do zwiększonego czasu na empatyczną pracę z pacjentem.


Słowa kluczowe: pielęgniarki, sztuczna inteligencja , opieka nad pacjentem, efektywność wykonywania zadań i ich analiza, robotyka


Abstract

Introduction. Currently we observe a change in the labor market. It is caused by the new developments in the field of artificial Intelligence.
Aim. We would like to present current trends affecting the work of nurses and midwives around the world in order to raise the social awareness of these changes among Polish healthcare workers. Moreover, we want to emphasize the fact that it is necessary to involve them as the stakeholders in the ongoing discussions and research projects in order to better understand their needs and expectations.
Discussion. The article revolves around the current state of technology. We begin by outlining the framework of the perceived changes in the nurses’ structures and tasks around the world. Then we provide the examples of a variety of robots already executing those tasks. We start with the robots whose purpose is the elimination of simple, routine activities such as TUG or HOMER. After doing so, we move on to possible solutions how to eliminate the need for personal involvement in invasive (such as BloodBot) and non-invasive procedures (CLARA). We finish by introducing the machines used to replicate animal therapy, which can be used to treat patients who have difficulties with communicating their needs.
Conclusions. We would like to present the future of nursing closely related to machines. We want to emphasize the element of complementarity of this relation and the fact that performing some tasks by robots is not connected with replacing people, but rather with enabling them to shift their focus from the performance of arduous duties to spending more time on empathic work with the patient.


Key words: nurses, artificial intelligence, patient care, effectiveness and analysis of tasks, robotics

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31