Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Rationed nursing care – conclusions from focus groups

Racjonowana opieka pielęgniarska – wnioski z grup fokusowych

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.18, No 3(68)/2019, 162-168

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2019-0019

© 2019 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Eva Janikova1,2, Ilona Plevova1, Darja Jarosova1

1 University of Ostrava, Faculty of Medicine, Department of Nursing and Midwifery, Czech Republic
2 University Hospital Ostrava, Department of Nursing Care, Czech Republic

 

Streszczenie

Cel. Zbadanie za pomocą grup fokusowych głównych obszarów niedopełnienia opieki oraz zidentyfikowanie jak postrzegane są przyczyny, skutki i propozycje potencjalnych rozwiązań.
Metody. W początkowym etapie badania wybrano metodę doboru grupy fokusowej. Utworzono trzy grupy fokusowe zlożone z 25 pielęgniarek pracujących na oddziałach stacjonarnych placówek opieki zdrowotnej regionu Morawsko-Śląskiego. 
Wyniki. Na podstawie analizy treści, wyodrębniono cztery kategorie: przyczyny i skutki niedopełnienia opieki, niedopełnienia w podejmowaniu interwencji oraz sugestie potencjalnych rozwiązań. Kategorie te zostały następnie podzielone na podkategorie. Przyczyny niedopełnienia opieki odnosiły się do osobowości pielęgniarki, osobowości pacjenta, systemu opieki zdrowotnej i systemu zarządzania. Niedopełnienia w podejmowaniu interwencji zostały podzielone na interwencje podstawowej opieki pielęgniarskiej, specjalistyczne interwencje podejmowane przez pielęgniarki oraz wspólne czynności. Skutki niedopełnienia opieki dotyczyły zarówno pacjentów jak i personelu. Sugestie potencjalnych rozwiązań zawierały zmiany w zarządzaniu i marketingu, jak również w edukacji pracowników służby zdrowia i w opiece nad pacjentem.
Wnioski. W odniesieniu do racjonowania opieki, jakość zapewnianej opieki zdrowotnej nie może narażać na ryzyko bezpieczeństwa personelu oraz pacjentów. Otwarta dyskusja na powyższe tematy może zaowocować znalezieniem innych potencjalnych rozwiązań które mogłyby być praktycznie wdrażane.

Słowa kluczowe: grupa fokusowa, interwencja pielęgniarska, racjonowana opieka, pielęgniarstwo, pielęgniarka ogólna


Abstract

Aim. The focus groups aimed to outline the main areas of missed care and identify how the causes, effects and potential solution proposals are perceived.
Methods. For the initial part of the research, the focus group method was selected. Three focus groups were organized which comprised 25 nurses working in inpatient wards of healthcare facilities in the Moravian-Silesian Region.
Results. Based on the content analysis, four main categories were established: causes and consequences of missed care, missed interventions and suggestions for potential solutions. These were further divided into subcategories. The causes of missed care were related to the nurse’s personality, patient’s personality, healthcare system and management system. Missed interventions were classified into basic nursing care interventions, specialized interventions to be performed by nurses and common activities. The consequences of missed care affect both patients and the staff. The suggestions for potential solution included changes in management and marketing, education of healthcare professionals and patient care.
Conclusions. With respect to care rationing, the quality of care provided must not be compromised to a point where the safety of the staff and patients is at risk. Discussing these issues openly may result in search for other potential solutions that may be implemented in practice.
 

Key words: focus group, nursing intervention, rationed care, nursing, general nurse

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31