Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

The attitude of nursing staff towards the death and dying of the patient

Postawy personelu pielęgniarskiego wobec śmierci i umierania pacjenta

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.18, No 3(68)/2019, 151-161

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2019-0024

© 2019 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Dawid Makowicz1, Renata Dziubaszewska1,
Natalia Makowicz2, Patrycja Barna3, Monika Piękoś3

1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie/State Higher Vocational School in Krosno
2 Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie/John Paul II Memorial Subcarpathian Voivodeship Hospital in Krosno
3 Studenckie Koło Honorowych Dawców Krwi i Potencjalnych Dawców Szpiku, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie/Student Association of Voluntary Blood Donors and Potential Bone Marrow Donors, State Higher Vocational School in Krosno

 

Streszczenie

Wstęp. W pracy zawodowej członkowie zespołów pielęgniarskich częściej niż inne grupy zawodowe mają styczność ze śmiercią człowieka. Śmierć jest źródłem wielu negatywnych emocji, mogących powodować zwiększone narażenie na wypalenie zawodowe. Dlatego niezwykle ważne jest by personel pielęgniarski cechował się racjonalnym podejściem do umierających pacjentów, które pozwoli im na sprawowanie najbardziej optymalnej opieki nad chorymi w końcowym okresie ich życia.
Cel. Ocena postaw personelu pielęgniarskiego wobec umierania i śmierci pacjenta.
Materiał i metody. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą metody sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety składającego się łącznie z 40 pytań, w tym 26 jednokrotnego i 4 wielokrotnego wyboru oraz 10 pytań metryczki. Materiał do badania został zebrany w marcu i kwietniu 2018 r., zbadano opinię 581 pielęgniarek i 13 pielęgniarzy pracujących na oddziałach szpitalnych, gdzie personel pielęgniarski ma częsty kontakt z pacjentami umierającymi. Analiza została przeprowadzona za pomocą programu SPSS.
Wyniki. Personel pielęgniarski w największym stopniu (52,2%) rozumie śmierć jako naturalne zjawisko, z którym musi spotkać się każdy człowiek. W większości pielęgniarki i pielęgniarze do śmierci pacjenta podchodzą emocjonalnie (42,3%). Najczęstszymi emocjami zespołów pielęgniarskich towarzyszących śmieci pacjenta są współczucie (69,4%) oraz smutek (67,8%). Personel pielęgniarski za najbardziej etyczne postępowanie wobec umierającego pacjenta uważa zapewnie mu godnych warunków umierania (98%). Pielęgniarki i pielęgniarze uporczywą terapię w 79,6% uznają za przedłużanie cierpienia.
Wnioski. Pielęgniarki i pielęgniarze w kontakcie z pacjentem umierającym najczęściej odczuwają współczucie oraz smutek. Najbardziej etycznym postępowaniem z pacjentem umierającym według personelu pielęgniarskiego jest zapewnienie mu godnych warunków umierania.


Słowa kluczowe: śmierć, pacjent, personel pielęgniarski, postawy wobec śmieci


Abstract

Introduction. Introduction. Nurses in their work more often than other professional groups have contact with human death. Nowadays, death is the source of many negative emotions that can cause increased exposure to burnout. Therefore, it is extremely important for nursing staff to have an appropriate approach to dying patients, what will allow them to provide optimal care for the patient at the end of his life.
Aim. Assessment of attitudes of nursing staff towards the death and dying of the patient.
Material and methods. The study was conducted using the diagnostic survey method with the use of the original questionnaire, which consisted of 40 questions including 26 questions of single choice, 4 questions of multiple choice and 10 questions with characteristics. The material for the study was collected in March and April 2018, the opinion of 594 registered nurses (581 women, 13 man) was examined in departments where nursing staff have frequent contact with dying patients. The analysis was carried out using the SPSS program.
Results. The most often nursing staff considers death as a natural phenomenon that every human being must meet (52.2%). Most of the nurses approach emotionally (42.3%) to death of patient. The most frequent emotions accompanying members of nursing teams during a patient’s death are compassion (69.4%) and sadness (67.8%). The nursing staff considers that the most ethical treatment for a dying patient is to give him decent conditions of dying (98%). Nurses mainly consider persistent therapy (79.6%) as prolonging suffering.
Conclusions. Nurses in contact with a dying patient most often feel compassion and sadness. The most ethical treatment of a dying patient according to nursing staff is to provide him with decent conditions for dying.

 

Key words: patient’s death, nursing staff, attitudes towards death

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31