Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Return of spontaneous circulation and heart rhythm during the first analysis of the heart electrical activity

Nagły powrót krążenia i rytmu serca podczas pierwszej analizy aktywności elektrycznej serca

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.18, No 3(68)/2019, 147-150

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2019-0021

© 2019 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Sebastian Kowalski1 , Adrian Moskal1 ,
Karolina Żak-Kowalska² , Mariusz Goniewicz1

1 Department of Emergency Medicine, Medical University of Lublin, Lublin, Poland/Zakład Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczne w Lublinie, Polska
2 Clinical Hospital of Rzeszow, Rzeszow, Poland/Szpital Kliniczny w Rzeszowie, Polska

Streszczenie

Wstęp. Uzyskanie powrotu spontanicznego krwi (ROSC) u poszkodowanego z zatrzymaniem krążenia jest głównym celem prowadzenia resuscytacji krążeniowo - oddechowej.
Cel. Ocena częstości przywrócenia spontanicznego krążenia (ROSC) w zależności od rytmu serca w momencie pierwszej analizy czynności elektrycznej serca.
Materiał i metody. Analiza 105 przypadków nagłego zatrzymania krążenia w warunkach na terenie funkcjonowania brzozowskiego pogotowia ratunkowego w okresie od września 2016 do końca lutego 2018. Dane zostały pozyskane z Kart Zlecenia Wyjazdu oraz Kart Medycznych Czynności Ratunkowych (KMCR). Analizy statystycznej dokonano przy użyciu programu STATISTICA. Istotność statystyczną przyjęto na poziomie p<0,05.
Wyniki. Nagłe zatrzymanie krążenia w analizowanej grupie w 62,9% dotyczyło mężczyzn. Powrót spontanicznego krążenia udało uzyskać się w 16 z 105 (15,2%) przypadków pozaszpitalnego zatrzymania krążenia. Analiza wykazała, że ROSC udało osiągnąć się, aż u 66,67% pacjentów, którzy podczas pierwszej analizy rytmu reprezentowali zatrzymanie krążenia w mechanizmie VF/pVT,
co stanowiło 75% wszystkich przypadków ROSC w przeanalizowanej grupie. Zestawienie między ROSC, a rytmem w czasie pierwszej oceny rytmu, wykazało istotną zależność (p=0,00). Wykazano również znaczącą statystycznie zależność pomiędzy ROSC, a średnim wiekiem pacjenta (p=0,0155).
Wnioski. Nagłe zatrzymanie krążenia w czasie, którego podczas pierwszej analizy rytmu stwierdzono VF/pVT, ma zdecydowanie większe szanse na powrót spontanicznego krążenia niż ma to miejsce w pozostałych rytmach.
 

Słowa kluczowe: zawał serca, resuscytacja, nagły powrót krążenia


Abstract

Introduction. Return of spontaneous circulation (ROSC) of a patient with cardiac arrest is the main goal of carrying out cardiopulmonary resuscitation.
Aim. Evaluation of frequency of return of spontaneous circulation depending on the heart rhythms in the first moment of heart electrical activity.
Material and methods. Analysis of 105 cases of sudden cardiac arrest in out-of-hospital conditions on the premises of Brzozow Emergency Medical Service from September 2016 to the end of February 2018. The data was collected from intervention medical cards and medical rescue procedure cards. Statistical analysis was carried out using STATISTICA software. Statistical significance was assumed to be p<0.05.

Results. Sudden cardiac arrest in the analysed group applied to 62.9% of men. Return of spontaneous circulation was achieved only in 16 out of 105 cases (15.2%) of sudden cardiac arrest. The analysis has indicated that ROSC was successful among 66.67% of patients, who during the first analysis of the rhythm, represented cardiac arrest in VF/pVT, what constituted 75% of all ROSC cases in the analysed group. Comparison between ROSC and rhythm during the first evaluation of the rhythm showed statistical significance (p=0.00). Statistical significance was also shown in the relationship between ROSC and the average age of the patient (p=0.0155).
Conclusions. Sudden cardiac arrest, when diagnosed in the first analysis of the rhythm VF/pVT, has bigger chances for return of spontaneous circulation than it has in other rhythms.
 

Key words: cardiac arrest; resuscitation; return of spontaneous circulation

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31