Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Critical thinking as an indispensable component of the Polish nurses’ education process and a necessary condition for the development of nursing

Krytyczne myślenie jako niezbędny składnik procesu edukacji polskich pielęgniarek i konieczny warunek rozwoju pielęgniarstwa

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.18, No 3(68)/2019, 142-146

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2019-0020

© 2019 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Zygmunt Pucko1 , Joanna Przybek-Mita2

1 Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University, Kraków/Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
2 Faculty of Medicine, University of Rzeszów, Rzeszów/Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Streszczenie

Wprowadzenie. Zmieniająca się rzeczywistość, przenikanie się kultur, postęp w dziedzinie nauki, rozwój techniki, ujawnienie się nieznanych dotąd potrzeb, wyzwania ze strony obywatelskiego systemu opieki zdrowotnej, wymagają od pielęgniarek umiejętności trafnego odczytania istoty zachodzących zjawisk oraz odpowiedniego zareagowania na dokonujące się transformacje. Proces edukacji zatem powinien nie tylko przekazywać najnowszą wiedzę, stymulować do samokształcenia, przygotowywać do prowadzenia działań komparatystycznych i aplikacyjnych, ale również kształcić określone nawyki myślowe zwane krytycznym myśleniem, jako że jest ono przeciwieństwem rutyny, schematyzmu, czy naśladownictwa.
Cel. Uzmysłowienie specyfiki krytycznego myślenia. Podanie kilku koncepcji krytycznego myślenia. Wykazanie konieczności rozwoju krytycznego myślenia w procesie edukacji pielęgniarek. Próba podania odpowiednich kryteriów do oceny umiejętności krytycznego myślenia w pielęgniarstwie.
Metoda. Metoda fenomenologiczna gwarantująca prawdziwość i pewność poznania dzięki naocznemu oglądowi istoty zjawiska oraz precyzji języka jego ekspresji.
Wnioski. Krytyczne myślenie uczy odwagi w przełamywaniu schematów pojęciowych. Umożliwia zdefiniowanie problemów w szybko zmieniającej się rzeczywistości i znalezienie optymalnego sposobu ich rozwiązania. Poszerza repertuar podstawowych umiejętności współczesnej pielęgniarki. Zwiększa zakres samodzielności pielęgniarek i podnosi poziom jej profesjonalizmu. Krytyczne myślenie jako kluczowa kompetencja powinno stać się jednym z głównych celów edukacji na każdym poziomie. Należy organizować dla pielęgniarek kursy z krytycznego myślenia oraz jego aplikowania w praktycznym działaniu.
 

Słowa kluczowe: krytyczne myślenie, edukacja, innowacje, proces, autonomia


Abstract

Introduction. The changing reality, the interpenetration of cultures, progress in the field of science, the development of technology, the emergence of unprecedented needs, challenges from the civic health care system require nurses to accurately interpret the essence of phenomena and respond appropriately to the ongoing transformations. Therefore, the education process should not only convey the latest knowledge, stimulate self-education, prepare for conducting comparative and application activities, but also educate specific thought habits called critical thinking, as it is the opposite of routine, schematism or imitation.
Aim. Understanding the specifics of critical thinking. Providing several concepts of critical thinking. Demonstrating the need to develop critical thinking in the nurses’ education process. An attempt to provide appropriate criteria for the assessing of critical thinking skills in nursing.
Method. A phenomenological method that guarantees truthfulness and certainty of cognition through the intuitive knowledge of the essence of the phenomenon and the precision of the language of its expression.

Conclusions. Critical thinking teaches courage in breaking conceptual patterns. It allows you to define problems in a rapidly changing reality and find the optimal way to solve them. It extends the repertoire of the basic skills of a modern nurse. Moreover, it increases the independence of nurses and raises the level of their professionalism. Critical thinking as a key competence should become one of the main goals of education at every level. Mandatory courses of critical thinking and its application in practical activities should be organized for nurses.
 

Key words: critical thinking, education, innovation, process, autonomy

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31