Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Walka z nierównym przeciwnikiem – Zespół Nagłego Zgonu Niemowląt

The battle with uneven opponent – Sudden Infant Death Syndrome

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.18, No 2(67)/2019, 132-135

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2019-0013

© 2019 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Paulina Pisaniak1 , Dominika Piękoś1 , Katarzyna Bąk1 ,
Patryk Stokłosa1 , Dorota Ozga2

1 Koło Naukowe Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Rzeszowski, Poland
Zakład Dydaktyki w Intensywnej Opiece Medycznej i Ratownictwie Medycznym, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski

Streszczenie

Zespół nagłego zgonu niemowląt (SIDS) jest jednym z najbardziej zagadkowych problemów współczesnej medycyny. W diagnozowaniu SIDS uwzględnia się wszystkie możliwe choroby mogące być przyczyną zgonu, a także czynniki wskazujące na wypadek, czy zabójstwo. Etiologia SIDS nie jest jeszcze poznana. Istnieje kilka koncepcji patogenetycznych, z których większość nawiązuje do zmian patofizjologicznych związanych z niedorozwojem układu nerwowego. Do ważniejszych czynników ryzyka zalicza się wpływ dymu tytoniowego, obciążony wywiad położniczy czy nieprawidłową pozycję podczas snu. Rola czynników ryzyka w patogenezie SIDS i ich wzajemne zależności stanowi nadal temat wielu badań. Jest wiele teorii wysnutych na ten temat, ale żadne nie zostały poparte badaniami naukowymi, ponieważ przeprowadzenie badań w tej grupie noworodków jest wyjątkowo ciężkie i problematyczne. W większości przypadków pomoc medyczna zastaje noworodka już martwego, dlatego ciężko jest stwierdzić co stanowi główną przyczynę lub marker śmierci łóżeczkowej.

Sporym sukcesem w zapobieganiu wystąpienia zespołu nagłej śmierci niemowląt okazało się prowadzenie kampanii edukacyjnych dla rodziców – w celu kontynuacji sporządzono ulotkę informacyjną z podstawowymi zaleceniami w zapobieganiu SIDS. Wśród rodziców nowonarodzonych dzieci wciąż pojawia się wiele kontrowersyjnych opinii dotyczących czynników ryzyka w wystąpieniu zespołu nagłego zgonu niemowląt, w artykule zawarto oraz wytłumaczono znaczenie poszczególnych czynności, które są uznawane za predysponujące do wystąpienia SIDS.

 

Słowa kluczowe: SIDS- Zespół Nagłego Zgonu Niemowląt, czynniki ryzyka, nagły zgon niemowląt, patogeneza, zapobieganie


Abstract

SIDS is one of the biggest problems of modern medicine. In the diagnosis of SIDS, we take into account all possible diseases that may be the cause of death, as well as factors indicating an accident or murder. The etiology of SIDS is not yet known. There are several pathogenetic concepts, most of which refer to pathophysiological changes associated with nervous system hypoplasia. The most important risk factors include the effects of tobacco smoke, obstetric history, and incorrect sleep position. The role of risk factors in the pathogenesis of SIDS and their interdependence is still the subject of many studies. There are many theories developed on this subject, but none have been supported by scientific research and which is extremely difficult to carry out in this group of newborns. In most cases, medical help finds a newborn already dead, so it is difficult to say what is the main cause or marker of cot death.
A considerable success in preventing the onset of sudden infant death syndrome turned out to be educational campaigns for parents - in order to follow up, an information leaflet was prepared with the basic recommendations in the prevention of SIDS. Among the parents of newborn children there are still many controversial opinions about risk factors in the onset of sudden infant death syndrome, the article contains and explains the meaning of individual activities that are considered to predispose to SIDS.
 

Key words: SIDS-Sudden Infant Death Syndrome, risk factors, sudden infant death, pathogenesis, prevention

Piśmiennictwo/References

 1. Sarnecki J. Zapobieganie SIDS – zalecenia AAP. Stand Med. [Available online]: http://www.standardy.pl/newsy/id/141 (accessed on 02.05.2019).
 2. Stanisław P. Ocena częstości występowania czynników ryzyka zespołu nagłej śmierci niemowlęcia, Rozprawa doktorska, Poznań 2010.
 3. Lancien M, OdiliaInocente C, Dauvilliers Y et al. Low cerebrospinal fluid hypocretin levels during sudden infant death syndrome (SIDS) risk period. Sleep Med. 2017; (33): 57-60.
 4. Horne R. Sudden infant death syndrome: current perspectives. Intern Med J. 2019; (49): 433-438.
 5. Grygalewicz J. SIDS w nowym stuleciu. Zawsze ten sam?. Pediatr Pol. 2011;86 (2): 117-122.
 6. Paula A, Farrell M, Gary M et al. SIDS, ALTE, bezdech i stosowanie domowych monitorów, Pediatria po Dyplomie. 2002; (3): 28-34.
 7. Biet M, Ton AT, Delabre JF et al. In utero exposure to nicotine abolishes the postnatal response of the cardiac sodium current to isoproterenol in newborn rabbit atrium. Heart Rhythm. 2019; (4): 494-501.
 8. Tomala L. Badacze na tropach przyczyn nagłej śmierci łóżeczkowej, [Available online]: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C403108%2Cbadaczena-tropach-przyczyn-naglej-smierci-lozeczkowej.html. (accessed on 02.05.2019).
 9. Buchanan GF. Impaired CO2-Induced Arousal in SIDS and SUDEP. Trends Neurosci. 2019;42(4):242-250.
 10. Wcześniaki są bardziej zagrożone wystąpieniem SIDS. Nauka w Polsce. [Available online]: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C414847%2Cwczesniakisa-bardziej-zagrozone-wystapieniem-sids.html. (accessed on 05.07.2017).
 11. Sawiec P. Zapobieganie nagłym zgonom niemowląt. Aktualne (2016) zalecenia ,,American Academy of Pediatrics”. [Available online]: https://www.mp.pl/pediatria/artykuly-wytyczne/wytyczne/163740,zapobieganie-naglym-zgonomniemowlat. (accessed on 02.05.2019).
 12. Kleszczyński J. Stany nagłe u dzieci. Warszawa: wyd. PZWL; 2017.

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31