Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Knowledge and attitudes of Subcarpathian Province’s inhabitants towards organ transplantation

Wiedza i stosunek mieszkańców Podkarpacia wobec transplantacji narządów

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.18, No 2(67)/2019, 123-131

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2019-0016

© 2019 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Małgorzata Moskal-Szybka, Justyna Borek

Zakład Pielęgniarstwa, Instytut Zdrowia i Gospodarki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie/ Department of Nursing, Institute of Health and Economy, State Higher Vocational School in Krosno

 

Streszczenie

Wstęp. Transplantacja (z łac. transplantare – szczepić i plantare – sadzić) – inaczej przeszczep narządów, to bezpieczna, skuteczna i czasem jedyna metoda leczenia, pozwalająca na uratowanie ludzi ze skrajną niewydolnością narządów (serca, wątroby, płuc, nerek, trzustki). Polega na wymianie chorego narządu lub tkanek na nowe, pochodzące od innego człowieka. To szczególny rodzaj leczenia, wymagający akceptacji społecznej. Niezależnie od wysiłków podejmowanych przez polskie środowisko transplantacyjne, niski poziom świadomości społecznej i brak dostatecznej wiedzy na temat dawstwa narządów, stanowi wciąż istotną barierę dla rozwoju transplantacji w Polsce [1].

Cel pracy. Poznanie stanu wiedzy i stosunku mieszkańców Podkarpacia wobec transplantacji narządów.

Materiał i metody. Badania ankietowe przeprowadzono w 2018 roku z udziałem 187 mieszkańców miast i wsi województwa podkarpackiego, z wykształceniem innym niż medyczne. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z zastosowaniem techniki ankiety. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety składający się w większości z pytań jednokrotnego wyboru. Pytania zamieszczone w kwestionariuszu miały charakter pytań zamkniętych.

Wyniki i wnioski. Wiedza ankietowanych w zdecydowanej większości (u 56,9% badanych z miasta oraz 57,4% ze wsi) kształtowała się na poziomie umiarkowanym. Mniej badanych prezentowało wiedzę na poziomie wysokim: 34,7% z miasta oraz 31,3% ze wsi. Wiedzą niską wykazało się 8,3% respondentów z miasta oraz 11,3% ze wsi. Nie odnotowano istotnego zróżnicowania poziomu wiedzy na temat transplantacji narządów ze względu na miejsce zamieszkania. Badania prezentowane w niniejszej pracy wskazują na niewystarczającą wiedzę mieszkańców na temat transplantacji. Respondenci w większości wykazują chęć oddania narządów w razie zaistniałej potrzeby. Zarówno badania prezentowane w niniejszej pracy, jak i opracowania innych autorów wskazują na potrzebę edukacji społeczeństwa, aby przyczynić się do pełnej akceptacji medycyny transplantacyjnej.

 

Słowa kluczowe: transplantacja, poziom wiedzy, postawa wobec transplantacji


Abstract

Introduction. Transplantation (from Latin transplantare – transplant and plantare – plant), also called organ transplantation, is a safe, effective, and in some cases the only available treatment method giving hope for recovery for patients with end-stage organ failure (such as failure of heart, liver, lungs, kidneys, pancreas). It involves replacement of a diseased organ or tissue with healthy one obtained from another person. It is a specific treatment that requires social acceptance. Despite the efforts being made by the Polish transplantation community, low public awareness and lack of knowledge on organ donation are still significant barriers to the development of transplantation program in Poland [1].

Objective. Recognition of knowledge and attitudes of Subcarpathian Province’s inhabitants towards organ transplantation.

Material and methods. The survey conducted in 2018 included 187 inhabitants of urban and rural areas of the Subcarpathian Province with non-medical background. A method of diagnostic survey with a questionnaire was used. The research tool was a proprietary questionnaire containing mostly single-choice questions. The questions in the survey were closed-ended.

Results and conclusons. The level of knowledge of most respondents (56.9% of the respondents from urban areas and 57.4% of the respondents from rural areas) was moderate. High level of knowledge was presented by fewer respondents: 34.7% of those from urban areas and 31.3% of those from rural areas. Low level of knowledge was reported by 8.3% and 11.3% of the respondents from urban and rural areas, respectively. No significant differences in knowledge of organ transplantation were seen between the respondents from urban and rural areas. The results of this research show insufficient knowledge concerning organ transplantation in the surveyed population. Most respondents declare their willingness to donate organs when needed. Both our research presented in this paper and reports by other authors suggest the need for educating the public in order to encourage broad social acceptance for transplant medicine.

 

Key words: transplantation, level of knowledge, attitudes towards transplantation

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31