Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Why not nursing? Perceptions of the nursing job by young people of high schools – preliminary study

Dlaczego nie pielęgniarstwo? Postrzeganie zawodu pielęgniarki przez młodzież szkół licealnych – doniesienia wstępne

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.18, No 2(67)/2019, 115-122

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2019-0015

© 2019 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Anna Leńczuk-Gruba , Anna Idzik , Beata Dziedzic

Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny/Department of Nursing Development, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw

 

 

Streszczenie

Cel pracy. W pracy podjęto próbę analizy zainteresowania uczniów szkół licealnych kształceniem w zawodzie pielęgniarki.

Materiał i metody. Badaniem objęto grupę 307 uczniów klas maturalnych w okresie od stycznia do marca 2018. Do badań wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety oraz standaryzowaną Listę Wartości Osobistych (LWO) według Z. Juczyńskiego.

Wyniki. Decyzję kształcenia na kierunku pielęgniarskim potwierdziły tylko 2 osoby. 13% uczniów rozważało ewentualny wybór pielęgniarstwa jako kierunku rezerwowego. Za czynniki zniechęcające do kształcenia w zawodzie młodzież wskazała niskie wynagrodzenie, specyfikę pracy związaną z „brudną i trudną pracą”, małe uznanie dla zawodu w społeczeństwie. Respondenci postrzegający zawód pielęgniarki jako prestiżowy, częściej deklarowali zainteresowanie kształceniem na kierunku pielęgniarskim (p<0,001).

Wnioski. Zainteresowanie zawodem pielęgniarki/pielęgniarza jest bardzo małe. Konieczne jest podjęcie działań w zakresie promocji zawodu, które przełożą się na postrzeganie przez młodzież zawodu pielęgniarskiego jako atrakcyjnego.

 

Słowa kluczowe: wybór zawodu, wartości osobiste, młodzież, pielęgniarstwo


Abstract

Aim. The work aimed at evaluating the interest in learning nursing profession among students of high schools.

Material and methods. The research comprised a group of 307 students from high schools. The research has been conducted between January - April 2018. The methods used were the diagnostic survey method. The self-construction questionnaire and the - questionnaire - List of Personal Values by Z. Juczyński were also used.

Results. The willingness to start learning the profession of a field nurse has been declared only by 2 persons. 13% of students considered nursing studies as a substitute field of study. The factors that discourage the young to learn the profession include low remuneration, specificity of the profession that implies “dirty and difficult work” , low social esteem for the profession, The students, who more often identify the profession of a nurse as prestigious, declared interest in learning that profession (p<0,001).

Conclusions. Interest in the profession of a field nurse is very low. It is necessary to start promoting the profession in order to make the young perceive it as more attractive.

 

Key words: choice of profession, personal values, young people, nursing

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31