Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Cultural context of nursing in the field of outpatient helathcare in Serbia

Kontekst kulturowy pielęgniarstwa w dziedzinie podstawowej opieki zdrowotnej w Serbii

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.18, No 2(67)/2019, 111-114

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2019-0011

© 2019 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Sanja Stanisav ljević, Divna Kekuś

Academy for Applied Studies Belgrade, Department of Higher Medical School /Akademia Studiόw Zawodowych w Belgradzie, Wyższa Szkoła Medyczna

 

Streszczenie

Wstęp. Współczesna mapa świata charakteryzuje istnienie pluralistycznych i wielokulturowych społeczeństw powstałych w wyniku zwiększonej mobilności obywateli i procesu globalizacji. Różnorodność kulturowa realizuje swoje implikacje we wszystkich aspektach funkcjonowania społecznego i w znacznym stopniu poprzez system opieki zdrowotnej. Przyjmując koncepcję choroby jako konstruktu społecznego, międzykulturowość staje się przewodnią zasadą edukacji i praktycznych działań pracowników służby zdrowia na wszystkich poziomach. Charakter działalności pielęgniarki w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej odgrywa kluczową rolę we wdrażaniu zasad międzykulturowych w praktyce klinicznej z tendencją systemu opieki zdrowotnej do większej otwartości i wrażliwości na specyfikę istniejącej sytuacji społecznej i uwarunkowane kulturowo potrzeby zdrowotne użytkowników.
Cel. Analiza teoretycznego i praktycznego fundamentu wielowymiarowego i różnorodnego podejścia do opieki zdrowotnej.
Wyniki. Dyskurs na temat kulturowego kontekstu opieki pielęgniarskiej w dziedzinie opieki ambulatoryjnej w Serbii opiera się na aksjomatycznym założeniu, że choroba jest konstruktem kulturowym i że perspektywa socjologiczna i antropologiczna może zmienić praktykę kliniczną. Praca przedstawia analizę podstawowych cech kulturowych jako dynamicznych czynników zdrowia i choroby, dodatkowo zasady, elementy i znaczenie oceny kulturowej pacjentów w praktyce pielęgniarskiej; pokazuje różnice w pozycji pacjentów w koncepcji Parsonsa i współczesną koncepcję postmodernistycznego podejścia do pacjenta. Kontekst kulturowy pielęgniarstwa w Serbii został przeanalizowany przez pryzmat „5d Modelu Kulturowego” dr Geerta Hofstede, z prezentacją i interpretacją jego podstawowych wymiarów.
Wnioski. System opieki zdrowotnej w Serbii stoi przed wyzwaniami reformy, wprowadzając aspekt społeczno-kulturowy w tworzeniu polityki podstawowej opieki zdrowotnej w świetle współczesnych wielokulturowych tendencji społecznych. W celu zapewnienia wysokiej jakości opieki zdrowotnej, konieczne jest, aby zrozumieć, jak społeczeństwo postrzega zdrowie i chorobę oraz czynniki kulturowe, które leżą u podstaw zachowań jednostek. Jeśli opieka zdrowotna nie opiera się na wartościach kulturowych, niemożliwe jest osiągnięcie celu terapeutycznego, a zapewniona opieka zdrowotna będzie niekompletna i nieudana. Plan leczenia i opieki nad pacjentem musi być indywidualny, całościowy i kulturowo odpowiedni.

 

Słowa kluczowe: kulturowy kontekst, pielęgniarstwo, model Hofstede, opieka ambulatoryjna


Abstract

Introduction. Modern world map characterizes existence of pluralistic and multicultural societies formed as a result of increased citizens’ mobility and globalization process. Cultural diversity realizes its implications in all the aspects of social functioning and in significant share through the system of healthcare. Accepting the concept of illness as a social construct, intercultural attitudes become leading principle of education and practice of healthcare workers at every level. By the nature of their profession, nurses in the primary healthcare institutions acquire key role in the process of implementation of inter-cultural principles in clinical practice, with the aim for the healthcare system to become more open and more sensitive to specific social occurrences and culturally driven healthcare need of its users. 

Aim. The expected contribution of the work is oriented towards the possibility of theoretical and practical foundation of multidimensional and multi-perspective approach to healthcare.
Discussion. The discourse of the cultural context of nursing in the field of outpatient healthcare in Serbia is based on the axiomatic assumption that illness is a social construct and that sociological and anthropological perspective can change the clinical practice. The work comprises basic cultural factors as a dynamic factor of health and illness, principles, elements and significance of cultural assessment of the patient in nursing practice; presents the differences in patient’s position within the Parsons concept and contemporary concept of post-modern approach to the patient. Cultural concept of nursing in Serbia has been analyzed through the prism of “5D Cultural model” by Dr. Geert Hofsted with presentation and interpretation of its basic dimensions. 
Conclusions. Healthcare system in Serbia is facing challenges of reforms – the introduction of socio-cultural aspect in creating of primary healthcare policy in the spirit of modern multicultural social tendencies. Aiming to provide quality healthcare it is necessary to understand how a society acknowledges the terms of health and illness and which cultural aspects lies in the base of individual’s behavior. If one healthcare is not founded upon cultural values then it is impossible to achieve its therapeutic goal, it will be incomplete and unsuccessful. The treatment plan and patient’s care must be individual, holistic and culturally appropriate.


Key words: cultural context, nursing, Hofsted model, outpatient, healthcare

 

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31