Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Nursing care of a patient diagnosed with malignant breast cancer during chemotherapy using ICNP® terminology

Opieka pielęgniarska nad pacjentką ze zdiagnozowanym nowotworem złośliwym piersi, w czasie chemioterapii z wykorzystaniem terminologii ICNP®

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.18, No 2(67)/2019, 102-110

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2019-0017

© 2019 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Paulina Mazurek1, Piotr Pawłowski2, Aneta Kościołek3 ,
Klaudia Jakubowska3 , Daria Makuch1, Joanna Borowik 4

student studiów II° kierunku pielęgniarstwo, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie /Graduate of 2nd degree nursing studies, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin
2 student studiów I° kierunku pielęgniarstwo, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie/Graduate of 1st degree nursing studies, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin
3 Zakład Podstaw Pielęgniarstwa i Dydaktyki Medycznej, Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie/Department of Basic Nursing and Medical Teaching, Chair of Development in Nursing, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin
4 student studiów jednolitych magisterskich kierunku lekarskiego, I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie/Graduate of uniform master’s degree, I Faculty of Medicine with Dentistry Division Medical University of Lublin

 

Streszczenie

Wstęp. Pielęgniarstwo onkologiczne jako specjalistyczna dziedzina powinno tworzyć szereg standardów, które zwiększą jakość opieki nad pacjentem. Nieuniknioną umiejętnością pielęgniarki jest tworzenie adekwatnych do stanu pacjenta diagnoz, opisujących holistycznie stan biopsychospołeczny podmiotu opieki.
Cel. Propozycja wykorzystania klasyfikacji ICNP® w procesie pielęgnowania pacjentki ze złośliwym nowotworem piersi w okresie chemioterapii.
Materiał i metody. W pracy wykorzystano metodę studium przypadku. Techniki badawcze zastosowane w pracy to: wywiad, obserwacja pielęgniarska, pomiar, analiza dokumentacji, zaś narzędzia to: Arkusz do gromadzenia danych o pacjencie, Skala akceptacji choroby (AIS), Kwestionariusz oceny ryzyka związanego ze stanem odżywienia (Nutritional Risk Score), skala oceny wystąpienia objawów ubocznych chemioterapii, ocena duszności, ocena nudności, ocena upadków, a także sala oceny nudności oraz wymiotów wg kryteriów WHO.
Wyniki. Po zebranym wywiadzie, dokonano oceny stanu biopsychospołecznego pacjentki. Wykorzystując uzyskane dane empiryczne stworzono diagnozy pielęgniarskie z wykorzystaniem terminologii referencyjnej ICNP®. Wyszczególniono przedmiot opieki, interwencje pielęgniarskie, środki/ narzędzia oraz wynik opieki używając fraz z istniejących katalogów ICNP®.
Wnioski. Wykorzystanie Międzynarodowej Klasyfikacji Diagnoz Pielęgniarskich ICNP® w kontekście opieki nad pacjentką ze zdiagnozowanym nowotworem piersi pozwala na wskazanie problemów pielęgniarskich takich jak: obrzęk limfatyczny, biegunka, niepokój, duszność wysiłkowa, wymioty, zaniepokojenie wizerunkiem ciała, ryzyko upadku.

 

Słowa kluczowe: rak piersi, chemioterapia, pielęgniarka, ICNP®


Abstract

Introduction. Oncology nursing as a specialized field ought to develop a range of standards that will increase the quality of patient care. The indispensable ability of a nurse is to create patient-specific diagnoses that holistically describe the biopsychosocial status of the care focus.
Aim. The proposal to use the ICNP® classification in the process of nursing a patient with malignant breast cancer during chemotherapy.

Material and methods. The case study method was used in the paper. The research techniques used in the work include an interview, nursing observation, measurement, documentation analysis. The tools include a sheet for collecting patient data, the Acceptance of Illness Scale (AIS), Nutritional Risk Score questionnaire (NRS), scale of judgement of the occurrence of chemotherapy side effects, dyspnoea assessment, nausea assessment, fall rating as well as the Scale of nausea and vomiting judgement according to WHO criteria.
Results. After the interview, the biopsychosocial status of the patient was assessed. Using the obtained empirical data, nursing diagnoses were made using the ICNP® reference terminology. The focus of care, nursing interventions, means / tools and the result of care were listed using phrases from the existing ICNP® catalogs.
Conclusions. Using the International Classification of Nurses’ Diagnosis ICNP® in the context of caring for a patient diagnosed with breast cancer allows to identify nursing problems such as: lymph edema, diarrhea, anxiety, exercise dyspnea, vomiting, concern about body image, risk of falling.

 

Key words: breast cancer, chemotherapy, nurse, ICNP®

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31