Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Analysis of health behaviors and the significance of health among occupationally-active persons

Analiza zachowań zdrowotnych oraz znaczenie zdrowia wśród osób aktywnych zawodowo

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.18, No 2(67)/2019, 84-94

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2019-0012

© 2019 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Marta Kordyzon1, Grażyna Nowak-Starz2

1 Studenckie Koło przy Katedrze Rozwoju Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie/Students’ Scientific Association, Department of Nursing Development, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin
2 Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie/Department of Nursing Development, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin

 

Streszczenie

Cel pracy. Celem badań była ocena zachowań zdrowotnych oraz pozytywnych elementów wymiarów zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród osób pracujących, które w miesiącu luty –marzec 2018 zgłosiły się na badania okresowe do Poradni Medycyny Pracy w NZOZ w Kielcach. W badaniu wykorzystano dwa standaryzowane kwestionariusze ankiet: Inwentarz Zachowań Zdrowotnych oraz Listę Kryteriów Zdrowia.
Wyniki. Kobiety uzyskały wyższe wyniki w skali IZZ niż mężczyźni. Ponadto ważną determinantą zachowań zdrowotnych okazało się wykształcenie. Badani z wykształceniem podstawowym prezentują niższy poziom zachowań zdrowotnych niż badani z wykształceniem wyższym. Z analizy badań własnych wynika, iż badani najwyższą wagę przypisują zdrowiu definiowanemu jako stan, właściwość oraz cel. Dla badanych bycie zdrowym oznacza: „ czuć się dobrze”, „nie odczuwać żadnych dolegliwości bólowych”, „mieć sprawne wszystkie części ciała”, „akceptować siebie i znać swoje możliwości” czy „nie chorować, najwyżej rzadko na grypę lub niestrawność”.
Wnioski. Główne działania wieloletniej edukacji zdrowotnej w miejscu pracy powinny uwzględniać indywidualne zapotrzebowania pracowników, a szczególnie te elementy, które w ocenie pracowników stanowią ich własną definicje zdrowia oraz uwarunkowań zdrowia.


Słowa kluczowe: zdrowie, zachowania zdrowotne, osoby pracujące


Abstract

Introduction. Health is a positive and superior value for every human being, which we want to maintain and reinforce. Health initiative skills should be developed not only in the adolescence phase, but also in the period of active participation in occupational and private life. Today, important recipients of all educational and health-promoting activities are occupationally-active persons, who reflect the state of health of the whole society through their own state of health.
Aim. The aim of the study was to assess the health behavior of working persons and to obtain opinions on the value of health among occupationally-active persons.
Material and methods. The studies were conducted among working people who, in the months from February to March 2018, reported for periodic examinations to an Occupational Medicine Outpatient Clinic in a Nonpublic Healthcare Facility in Kielce. Two standardized questionnaires were used in the study: The Health Behavior Inventory and the List of Health Criteria. 

Results. Women score higher on the HBI scale than men. In addition, education proved to be an important determinant of health behaviors. Respondents with primary education present a lower level of health behaviors than those with higher education. The analysis of our own studies shows that the respondents attach the highest importance to health defined as a state, a property and a purpose. For the respondents, being healthy means: “to feel good”, “not to feel any pain”, “to have all parts of the body in good condition”, “to accept oneself and know one’s capabilities” or “not to come down with illnesses, maybe with flu or indigestion at most”. 

Conclusions. The main activities of long-term health education in the workplace should take into account the individual needs of workers, especially those elements which, in the workers’ assessment, constitute their own definition of health and health determinants.

 

Key words: health, health behavior, occupationally-active persons

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31