Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Possible influence of social media on shaping the image of nurses on the Internet

Możliwości social media w kształtowaniu wizerunku pielęgniarek w Internecie

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.18, No 2(67)/2019, 75-83

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2019-0010

© 2019 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Piotr Pawłowski1, Daria Makuch1, Paulina Mazurek1,
Adrianna Bartoszek1, Alicja Artych1, Beata Dobrowolska2

1 Studenckie Koło przy Katedrze Rozwoju Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie/Students’ Scientific Association, Department of Nursing Development, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin
2 Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie/Department of Nursing Development, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin

 

Streszczenie

Wstęp. Współcześnie wizerunek zawodowy jest ważnym elementem tożsamości niemalże każdej profesji. Jego kształtowanie to proces trudny, zależny od wielu czynników, w tym między innymi wykorzystywanie nowych kanałów komunikacji, takich jak media społecznościowe, które w ostatnich latach stały się przestrzenią wyrażania opinii społecznej, także tej dotyczącej poszczególnych
zawodów.
Cel pracy. Analiza możliwości wykorzystania social media w kształtowaniu wizerunku pielęgniarek w Internecie. 

Materiał i metodyka. Badanie przeprowadzono wykorzystując metodę porównawczą. Przedmiot badań stanowiły strony (fanpage) związane ze środowiskiem zawodowym pielęgniarek na portalu społecznościowym Facebook.com, dobrane celowo według przyjętych kryteriów.
Wyniki badań. W czasie realizacji badań dostrzeżono różnice w strategii prowadzenia analizowanych stron (fanpage), uzależnione w głównej mierze od tematyki oraz celu publikowania treści. Aktualność, atrakcyjność i spójność wizualna charakteryzowała się wysokim poziomem. Pojawiające się na poszczególnych witrynach treści (posty) pisane były językiem dostosowanym do grupy odbiorców, z zachowaniem różnej częstotliwości publikacji. Strony tworzyły stałą społeczność obserwujących, starały się pozytywnie wpłynąć na wizerunek pielęgniarstwa w Polsce.
Wnioski. Treści publikowane w mediach społecznościowych mogą wpłynąć zarówno pozytywnie jak i negatywnie na obraz pielęgniarki w opinii społeczeństwa. Wśród czynników niekorzystanie wpływających na wizerunek pielęgniarek można wskazać m.in. obraźliwy język komentarzy, epatowanie negatywnymi cechami pielęgniarek. Pozytywny odbiór gwarantuje aktualna wiedza z zakresu pielęgniarstwa oraz podkreślanie kompetencji zawodowych.


Słowa kluczowe: wizerunek zawodowy, pielęgniarki, social media, Facebook.com


Abstract

Introduction. Nowadays, a professional image is an important element of the identity of individual professions. Its formation is a difficult process, dependent on many factors, including the use of new communication channels, such as social media, which in recent years have become a space for expressing social opinion, including those concerning individual professions.
Aim. The analysis of the possibilities of using social media in shaping the image of nurses on the Internet. 

Material and methods. The study was carried out using the comparative method. The subject of the research were websites (fanpages) related to the professional environment of nurses on the social networking site Facebook.com, chosen deliberately according to the adopted criteria.
Findings. During the research, differences in the strategy of administering the analyzed websites were identified, depending mainly on the subject matter and purpose of publishing the content. The topicality, visual attractiveness and cohesion were characterized by a high level. The posts appearing on individual websites were written in the language of the recipients, with different publication frequency. The websites created a long-term group of recipients and tried to influence the image of nursing in Poland in a positive way.
Conclusions. Content published on social media can affect both the positive and negative image of the nurse in the public opinion. Among the factors that do not affect the image of nurses can be indicated, among others, offensive language of comments and displaying negative traits of nurses. Positive reception guarantees current knowledge in the field of nursing and emphasizing
professional competences. 

 

Key words: professional image, nurses, Social Media, Facebook.com

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31