Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Nursing dress code and perception of a nurse by patients

Pielęgniarski dress code a postrzeganie osoby pielęgniarki przez pacjentów

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.18, No 1(66)/2019, 60-67

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2019-00xx

© 2019 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Piotr Pawłowski1, Paulina Mazurek1, Magdalena Zych1,
Katarzyna Zuń2, Beata Dobrowolska3

1 Students’ Scientific Association, Department of Nursing Development, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin/Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Rozwoju Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 Department of Pathology Infants University Children’s Hospital in Lublin/Oddział Patologii Niemowląt, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
3 Department of Nursing Development, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin/Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Streszczenie

Wprowadzenie. Wizerunek zawodowy pielęgniarki w opinii pacjentów uwarunkowany jest wieloma zmiennymi, w tym także umundurowaniem zawodowym. Godne reprezentowanie profesji pielęgniarki jest powinnością osób sprawujących opiekę nad pacjentem.

Cel pracy. Określenie wpływu dress code na kształtowanie wizerunku zawodowego pielęgniarek w opinii pacjentów.

Materiał i metodyka. W pracy posłużono się metodą niesystematycznego przeglądu dostępnego piśmiennictwa. Dane uzyskano poprzez przeszukanie internetowych baz, takich jak: Google Scholar, PubMed, CINAHL Complete oraz elektronicznych zasobów czasopism pielęgniarskich.

Wyniki. W percepcji hospitalizowanych pacjentów pielęgniarki dress code wpływa na poziom zaufania do osób sprawujących opiekę, jest ważnym elementem oceny ich profesjonalizmu, wiedzy, czy pewności w wykonywaniu określonych interwencji medycznych. Dostosowany do potrzeb, odpowiednio dobrany styl umundurowania zawodowego pielęgniarki umożliwia właściwą jej identyfikację
na tle pozostałych członków zespołu terapeutycznego, czy pracowników administracyjnych. Dodatkowo, komfort pielęgniarek jest dla pacjentów istotną wartością w planowaniu strategii dress code, często determinuje on profesjonalizm oraz jakość świadczonych usług. 

Wnioski. Istnieje związek między wyglądem zewnętrznym pielęgniarek, a ich wizerunkiem zawodowym oraz postrzeganiem przez pacjentów kompetencji zawodowych i poziomu profesjonalizmu. Dress code w placówce opieki zdrowotnej może stanowić istotny element polityki wizerunkowej zarówno placówki systemu ochrony zdrowia, jak i grupy zawodowej pielęgniarek.

 

Słowa kluczowe: mundur pielęgniarski, dress code, wizerunek zawodowy, prestiż zawodowy, zawody medyczne


Abstract

Introduction. Professional image of the nurse in the opinion of the patient community is conditioned by many variables, including professional attire. A worthy representation of the nurse profession is the responsibility of all those who care for the patient. 
Aim. Determining the impact of dress code on shaping the professional image of nurses in the opinion of patients. 
Material and methods. Non-systematic review method of the literature available. The data was obtained by searching online databases, such as: Google Scholar, PubMed, CINAHL Complete as well as electronic resources of nursing magazines.
Results. In the perception of hospitalized patients, the nursing dress code affects the level of trust in those who care for patients, it also constitutes an important element in assessing their professionalism, knowledge or confidence when performing specific medical interventions. Adapted to the needs, a suitably selected style of professional attire of a nurse employed in a given health care facility enables her proper identification of them against the background of other members of the therapeutic team or administrative employees. In addition, the comfort of nurses is a significant factor for patients in dress code strategy planning; it often determines professionalism and quality of services provided.
Conclusions. There is a relationship between the external appearance of nurses and their professional image and the patients’ perception of their professional skills as well as the level of their professionalism. Dress code in a health care facility may constitute a significant element of image policy for both a health care facility itself and a group of nurses.

 

Key words: nurse attire, dress code, professional image, professional prestige, medical professions

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31