Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Folic acid – role in the body, recommendations and clinical significance

Kwas foliowy – rola w organizmie, rekomendacje i znaczenie kliniczne

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.18, No 1(66)/2019, 50-59

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2019-0007

© 2019 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Aneta Myszczyszyn1 , Rafał Krajewski2, Monika Ostapów2, Lidia Hirnle1

1 I Department and Clinic of Gynaecology and Obstetrics, Wroclaw Medical University/I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
2 Gynaecology and Obstetrics Interdisciplinary Students’ Association, Wroclaw Medical Universit/Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

 

Streszczenie

Wprowadzenie. Kwas foliowy jest związkiem zaliczanym do witamin z grupy B. W organizmie podlega procesom przekształcającym jego nieaktywną postać do formy odpowiedzialnej za biologiczne efekty działania kwasu foliowego, czyli 5-metylotetrahydrofolianu (5-MTHF). Odpowiada w szczególności za procesy prawidłowej biosyntezy zasad purynowych i pirydynowych biorących udział w tworzeniu cząsteczek DNA oraz RNA. Człowiek nie syntetyzuje endogennej formy kwasu foliowego, dlatego istotna jest suplementacja tej witaminy w formie naturalnej bądź preparatów wielowitaminowych. Najwięcej kwasu foliowego znajduje się w zielonych warzywach liściastych (szpinak, groch, szparagi) oraz w podrobach (wątróbka).W szczególności właściwa podaż kwasu foliowego jest wskazana u pacjentek ciężarnych, u których obserwuje się zmniejszoną ilość kwasu foliowego z powodu wykorzystania go przez intensywnie rozwijający się płód. Zalecaną dawką kwasu foliowego w tym okresie jest 0,4 mg/dobę i dawka ta zmienia się w zależności od historii chorobowej pacjentki i jej rodziny. Przedstawiono uaktualniony stan wiedzy dotyczący roli witaminy B9 w organizmie. Przeanalizowano znaczenie jej suplementacji w szczególnych sytuacjach klinicznych.
Podsumowanie. Wiele badań wskazuje na udział kwasu foliowego w zapobieganiu wrodzonym wadom układu nerwowego, sercowo-naczyniowego oraz moczowo-płciowego. Jego niedobór zwiększa ryzyko rozwoju powikłań w przebiegu ciąży, takich jak poronienia nawracające, stan przedrzucawkowy czy krwotok poporodowy. Rekomenduje się profilaktyczną suplementację kwasem foliowym, w szczególności wśród kobiet o podwyższonym ryzyku jego niedoboru.


Słowa kluczowe: kwas foliowy, rekomendacje, wady wrodzone, ciąża, suplementacja


Abstract

Introduction. Folic acid is a compound classified as B group vitamins. In the body it is subject to processes that transfer its inactive form into a form responsible for biological effects of folic acid, i.e. 5-methyltetrahydrofolate (5-MTHF). It is, in particular, responsible for processes of the correct biosynthesis of purine and pyridine bases present in the formation of DNA and RNA molecules. Humans do not synthesize the endogenous form of folic acid; therefore, it is vital to supplement this vitamin in its natural form or multivitamin preparations. The most folic acid is found in the green leafy vegetables (spinach, peas, asparagus) and in offal (liver). An adequate supply of folic acid is especially indicated in pregnant women with a reduced amount of folic acid due to its use by an intensively developing foetus. The recommended dose of folic acid during this period is 0.4 mg/24h and this dose varies depending on the patient’s and her family’s medical history. The updated state of knowledge on the role of vitamin B9 in the body has been presented. The importance of its supplementation in specific clinical cases was analyzed.
Summary. Many studies indicate an important role of the folic acid in the prevention of congenital defects of the nervous, cardiovascular and urogenital systems. Its deficiency increases the risk of complications in pregnancy, such as recurrent miscarriages, pre-eclampsia or postpartum haemorrhage. For this reason, a prophylactic folic acid supplementation is recommended, in women with increased risk of its deficiency, in particular.
 

Key words: folic acid, recommendations, birth defects, pregnancy, supplementation

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31