Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

The influence of shift work on health behaviors and self-reported health status of nurses

Wpływ pracy zmianowej na zachowania zdrowotne i samoocenę zdrowia pielęgniarek

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.18, No 1(66)/2019, 42-49

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2019-00xx

© 2019 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Anna Kędzierska1 , Ewelina Czerepaniak3, Marzanna Stanisławska2 ,
Sylwia Wieder-Huszla1 , Jolanta Wesołowska4, Anna Jurczak1

1 Department of Clinical Nursing, Pomeranian Medical University in Szczecin/ Zakład Pielęgniarstwa Specjalistycznego, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

2 Department of Nursing, Pomeranian Medical University in Szczecin/ Zakład Pielęgniarstwa Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

3 Students’ Scientific Circle at Department of Nursing, Pomeranian Medical University in Szczecin/ Koło Naukowe Zakładu Pielęgniarstwa, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

4 Department of Esthetic Dermatology/Zakład Dermatologii Estetycznej

Streszczenie

Wprowadzenie. Warunki pracy związane z wykonywaniem czynności zawodowych wiążą się niejednokrotnie z narażeniem jednostki na działanie czynników wpływających negatywnie na jej stan zdrowia. Zawód pielęgniarki/pielęgniarza ze względu na specyficzny charakter uwarunkowany jest wieloma zagrożeniami zawodowymi wynikającymi zarówno z czynników szkodliwych i niebezpiecznych, jak i systemu pracy.
Cel pracy. Celem badań była analiza wpływu pracy zmianowej na samoocenę zdrowia oraz zachowania zdrowotne pielęgniarek. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono wśród 200 pielęgniarek w trzech szczecińskich szpitalach: SPSK Nr 1, SPSK Nr 2 i SPWSZ. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz IZZ - Inwentarz Zachowań Zdrowotnych autorstwa Z. Juczyńskiego oraz ankieta autorska obejmująca dane socjodemograficzne i medyczne.
Wyniki. Samoocena zdrowia badanych pielęgniarek plasowała się na wysokim poziomie, gdyż 76% z nich określiło swój stan zdrowia jako dobry lub bardzo dobry. Większość badanych, tj. 54% charakteryzowała się niskim nasileniem zachowań zdrowotnych. Najczęściej wskazywanymi przez pielęgniarki dolegliwościami związanymi z wykonywaną pracą były: zaburzenia snu (55%), napady bólów głowy po powrocie z pracy (55%), rozdrażnienie po powrocie z pracy (83%), problemy skórne (28%), bóle kręgosłupa (76%), ból/zmęczenie nóg (84%), zaburzenia łaknienia (14%).
Wnioski. 1. System pracy znacząco wpływa na poziom samooceny zdrowia badanej grupy pielęgniarek. 2. Personel pielęgniarski pracujący w dziennym systemie pracy cechował się wyższym poziomem zachowań zdrowotnych w porównaniu do pielęgniarek pracujących w systemie zmianowym. 3. Praca w systemie zmianowym korelowała z częstszym wystąpieniem zaburzeń odżywiania w porównaniu do zatrudnienia w systemie dziennym.

 

Słowa kluczowe: zachowania zdrowotne, styl życia, personel pielęgniarski


Abstract

Introduction. Working conditions often involve employees’ exposure to factors having adverse effects on their health. Due to its nature, the nursing profession entails numerous risks, associated both with harmful factors and a work system itself. 

Aim. Aim of this study was to analyze the influence of a shift work system on self-reported health status and health behaviors of nurses.
Material and methods. The study included 200 nurses employed in three Szczecin hospitals: the Independent Public Clinical Hospital no. 1, Pomeranian Medical University in Szczecin, Independent Public Clinical Hospital no. 2, Pomeranian Medical University in Szczecin, and Independent Public Voivodeship Integrated Hospital. The research instruments were the Health Behavior Inventory (HBI) developed by Zygfryd Juczyński, and a self-developed questionnaire concerning sociodemographic and medical data.
Results. When it comes to 76% of the nurses, they described their health status as good or very good. The majority of the respondents (54%) displayed a low level of health behaviors. The most common work-related complaints were sleep disorders (55%), headaches after return home from work (55%), irritation after return home from work (83%), skin problems (28%), back pains (76%), leg pain/fatigue (84%), and eating disorders (14%).
Conclusions. 1. A work system had substantial effect on self-reported health status of the studied group of nurses. 2. The nurses working day shifts displayed a higher level of health behaviors than their counterparts working in a shift system. 3. A day/night shift work pattern correlated with a higher incidence of eating disorders.

 

Key words: health behaviors, lifestyle, nursing staff

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31