Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Patient satisfaction with the level of being informed about the changes in Slovenian healthcare system

Satysfakcja pacjentów z poziomu otrzymywanych informacji dotyczących zmian w słoweńskim systemie opieki zdrowotnej

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.18, No 1(66)/2019, 37-41

Digital object identifier - Wikipedia 0.2478/pielxxiw-2019-00xx

© 2019 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Barbara Zupanc Terglav 1, Špela Selak 2 , Mitja Vrdelja 2 ,
Boris Miha Kaučič 3 , Branko Gabrovec 2

College of Nursing in Celje, student of the Nursing Care
2 National Institute of Public Health
3 College of Nursing in Celje

Streszczenie

Wprowadzenie. Satysfakcja pacjentów jest niezwykle ważna jeśli chodzi o wprowadzanie reform w służbie zdrowia, które mają na celu polepszenie stanu zdrowia oraz optymalizację kosztów. Poziom informowania pacjenta jest jednym z czynników, które wpływają na jego satysfakcję.
Cel pracy. Zbadanie poziomu zadowolenia mieszkańców Słowenii z obecnego systemu opieki zdrowotnej oraz poziomu posiadanych przez nich informacji dotyczących projektu zmienionej ustawy o opiece zdrowotnej i ubezpieczeniu zdrowotnym o którym debatowano publicznie w 2017 roku.
Metody. Zastosowano metodę losowego doboru próby (metoda kuli śnieżnej). Jako narzędzie pomiarowe wykorzystano ustrukturyzowany kwestionariusz. Został on w całości wypełniony internetowo przez 488 osób. Dane zostały przeanalizowane za pomocą programu SPSS, wersji 21 (poziom istotności p <0.05) z zastosowaniem statystyki opisowej, analizy korelacji, testu t-Studenta
oraz analizy regresji liniowej.
Wyniki. Mieszkańcy Słowenii nie są usatysfakcjonowani obecnym stanem systemu opieki zdrowotnej. Długie kolejki najbardziej wpływają na ich brak zadowolenia z systemu, a także poziom zaufania do decyzji dotyczących leczenia podejmowanych przez lekarzy, oraz poziom szacunku w komunikacji pracowników służy zdrowia z pacjentami. Mimo, iż respondenci są słabo poinformowani o proponowanym projekcie zmian, w dużej mierze go popierają. Postrzegają otrzymane informacje dotyczące tych zmian jako relatywnie zrozumiałe, oraz oceniają je pozytywnie. Telewizja stanowi najważniejsze źródło informacji odnośnie zmian w służbie zdrowia. 
Dyskusja i wnioski. Mieszkańcy Słowenii w bardzo dużym stopniu popierają państwowy system opieki zdrowotnej, natomiast są mniej przekonani do prywatnego systemu opieki. W przyszłości, więcej uwagi powinno się poświęcić komunikacji strategicznej oraz wyborowi kanałów komunikacji w sprawie planowanych zmian w służbie zdrowia.
 

Słowa kluczowe: satysfakcja pacjenta, poziom informacji, komunikacja, reforma zdrowotna


Abstract

Introduction. Patients’ satisfaction has a very important role regarding reforms of the healthcare system, which aim at improvement of health and optimisation of costs. Informed patient is one of the factors which notably influences patients’ satisfaction.
Aim. To determine the level of satisfaction of Slovenian residents with the current healthcare system and how well informed they are about the draft law changes to the Healthcare and Health Insurance Act, debated in public in 2017.
Methods. A descriptive, non-experimental sampling method was used (snowball method). A structured questionnaire was used as a measurement tool. The number of 488 persons finished the entire online questionnaire. The data were analysed using the SPSS programme, version 21 (significance level p<0.05), and using descriptive statistics, correlation analysis, t-test and linear regression analysis. 
Results. Slovenian residents are fairly (un)satisfied with the current healthcare system. Waiting lines affect satisfaction with the current health care system the most, followed by the level of trust in a doctor’s decision concerning treatment and the level of respectfulness in the communication of healthcare workers with patients. Although respondents are less informed about the proposed changes, they support the draft law changes to a high degree. They perceive the information provided on the proposed changes in healthcare as relatively understandable and evaluate them positively. Television is the most important source of information on law changes in healthcare.
Discussion and conclusions. Slovenian residents support the public healthcare system to a very high degree and are less in favour of private healthcare. In the future, more attention needs to be directed towards the related strategic communication and the choice of communication channels with the planned changes in healthcare.
 

Key words: patient satisfaction, informedness, communication, health reform

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31