Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Comparison of demographic factors and selected maternity care variables in women who chose midwife-led or obstetrician-led antenatal care respectively

Porównanie czynników demograficznych i wybranych zmiennych związanych z opieką okołoporodową u kobiet prowadzących ciążę u położnej lub u lekarza

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.18, No 1(66)/2019, 29-36

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2019-0002

© 2019 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Aleksandra Łata1, Barbara Baranowska2 , Piotr Węgrzyn3

1 Student of midwifery, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw/Studentka kierunku Położnictwo, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
2 Centre of Postgraduate Medical Education/Zakład Położnictwa, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 

3 Department of Obstetrics and Perinatology, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw/ Klinika Położnictwa i Perinatologii, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Streszczenie

Wprowadzenie. Zawód położnej to zawód samodzielny, uprawniony do udzielania części świadczeń z zakresu ginekologii i położnictwa. Kobiety, u których ciąża przebiega w sposób fizjologiczny, mogą skorzystać z prowadzenia ciąży u położnej w ramach świadczeń refundowanych przez NFZ. Ten model działań umożliwia zachowanie ciągłości opieki, uznawane za korzystne rozwiązanie w obszarze zdrowia matek i dzieci.
Cel pracy. Określenie skali zjawiska prowadzenia ciąży przez położną w Polsce oraz porównanie grup kobiet aktywnie korzystających z Internetu, które wybrały prowadzenie ciąży przez położną lub przez lekarza.
Materiał i metody. Badanie ankietowe zrealizowano w okresie luty-marzec 2018 r. Narzędziem badawczym była ankieta elektroniczna. Do celów analizy wykorzystano pytania dotyczące czynników socjodemograficznych prowadzenia ciąży, edukacji przedporodowej, drogi porodu, interwencji w trakcie porodu oraz doświadczenia porodowego opisanego przez kobiety-internautki. Do opracowania wyników użyto testu niezależności chi-kwadrat, dokładnego testu Fishera, testu U Manna-Whitney’a.
Wyniki i wnioski. Prowadzenie ciąży przez położne nie jest w Polsce zjawiskiem powszechnym. Grupy kobiet decydujących się na odmienną formę prowadzenia ciąży u położnej lub u lekarza różnią się między sobą głównie sytuacją materialną. Kobiety wybierające prowadzenie ciąży przez położną częściej korzystają ze szkoły rodzenia oraz przygotowują plan porodu. Aby upowszechnić model opieki przedporodowej prowadzony przez położne, należy podejmować próby badania motywacji kobiet decydujących się na alternatywny sposób prowadzenia ciąży.
 

Słowa kluczowe: ciąża, położna, opieka okołoporodowa


Abstract

Introduction. The midwife profession is an independent profession, entitled to provide part of the services of gynaecology and obstetrics. Women whose pregnancy goes in a physiological way may benefit from midwife-led services as part of the benefits refunded by the National Health Fund. This model makes it possible to maintain continuity of care, considered a beneficial solution in the area of mother and child health.
Aim. Determination of the scale of the phenomenon of midwife-led antenatal care in Poland and comparison of groups of women actively using the Internet who chose midwife-led or doctor-led antenatal care.
Material and methods. The survey was carried out in February-March 2018. The research tool was an electronic questionnaire. Questions regarding socio-demographic factors of pregnancy, antenatal education, labour, intervention during labour and labour experience described by women-Internet users were used for the purpose of the analysis. The Chi-square test of independence, the Fisher’s Exact Test and the Mann-Whitney U test were used to develop the results. 

Results and conclusions. The prenatal care of midwives is not a common phenomenon in Poland. Groups of women who decide on a different form of midwife-led or doctor-led antenatal care differ mainly in the material situation. Women choosing midwifeled antenatal care more often attend antenatal classes and prepare a birth plan. In order to popularize the model of antenatal care provided by midwives, attempts should be made to study the motivation of women who decide on an alternative antenatal care.

 

Key words: pregnancy, midwife, antenatal care

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31