Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Satisfaction with life and its determinants in the group of patients with ulcerative colitis

Satysfakcja z życia i jej determinanty w grupie chorych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.18, No 1(66)/2019, 21-28

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2019-0004

© 2019 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Maria Kózka1 , Wioletta Skowron2

Institute of Nursing and Midwifery, Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical College/Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medium Kraków
2 Faculty of Health Sciences, Polonia University in Czestochowa/Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Polonijna w Częstochowie

Streszczenie

Wprowadzenie. Satysfakcja z życia oraz jej determinanty to komponenty dobrostanu człowieka, które jednostka ocenia w obszarze jakości życia, na podstawie przyjętych własnych kryteriów. Szczególne zainteresowanie wzbudza poznanie tych czynników u osób, które zmagają się z chorobami przewlekłymi, takimi jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego.
Cel pracy. Celem pracy było poznanie poziomu satysfakcji z życia oraz jej determinantów takich jak: akceptacja choroby, uogólniona własna skuteczność pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.
Materiał i metody. Badaniem prospektywnym objęto grupę 102 pacjentów z rozpoznanym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, u których zbadano poziom satysfakcji z życia oraz poziom akceptacji choroby i uogólnioną własną skuteczność. Do analizy danych zastosowano statystykę opisową, testy parametryczne i nieparametryczne. Analizy korelacyjne dla zmiennych wyrażonych
w skalach porządkowych dokonano za pomocą korelacji r-Pearsona. Przyjęto istotność na poziomie p<0,05.
Wyniki. Poziom satysfakcji z życia, akceptacja choroby i uogólniona własna skuteczność u osób badanych były obniżone. Poziom satysfakcji z życia był zależny od poziomu własnej skuteczności i akceptacji choroby. Poziom satysfakcji z życia badanych korelował z uogólnioną własną skutecznością i akceptacją choroby. Wyższy poziom satysfakcji z życia uzyskali badani z wyższym poziomem
akceptacji choroby i przekonani o skutecznym radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi. Mężczyźni prezentowali lepsze wyniki niż kobiety. 

Wnioski. Satysfakcja z życia i jej determinanty u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego były obniżone. Badani z wykształceniem zawodowym osiągali niższe wyniki niż osoby z wykształceniem średnim i wyższym. Kobiety prezentowały niższe poziomy zmiennych niż mężczyźni. Poziom satysfakcji był zależny od akceptacji choroby i od uogólnionej własnej skuteczności.


Słowa kluczowe: poziom satysfakcji, determinanty satysfakcji z życia


Abstract

Introduction. Satisfaction with life and its determinants are components of human well-being, which the individual assesses in the area of quality of life, based on the own adopted criteria. Of particular interest is the recognition of these factors in people who are struggling with chronic diseases such as ulcerative colitis.
Aim. The aim of the work was to get to know the level of life satisfaction as well as its determinants such as acceptance of the disease and generalized self-efficacy of patients with ulcerative colitis.
Material and methods. The prospective study included 102 patients with diagnosed ulcerative colitis, who were tested for the level of life satisfaction and the level of disease acceptance and generalized self-efficacy. Descriptive statistics, parametric and nonparametric tests were used for data analysis. Correlation analyzes for variables expressed in ordinal scales were made using r-Pearson correlation. Significance was assumed at the level of p <0.05.
Results. The level of life satisfaction, acceptance of the disease and generalized self-efficacy in the subjects were reduced. The level of life satisfaction was dependent on the level of self-efficacy and acceptance of the disease. The level of life satisfaction of the respondents correlated with the generalized own effectiveness and acceptance of the disease. A higher level of life satisfaction was
obtained by respondents with a higher level of disease acceptance and convinced of effective coping with difficult situations. Men presented better results than women.
Conclusions. Satisfaction with life and its determinants in patients with ulcerative colitis were reduced. The respondents with vocational education achieved lower results than those with secondary and higher education. Women presented lower variable levels than men. The level of satisfaction was dependent on the acceptance of the disease and on the generalized own effectiveness.
 

Key words: level of satisfaction, determinants of life satisfaction 

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31