Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Intrapartum transfers from the Birth Centre to the Obstetric Unit in 2017 – analysis of reasons

Analiza przyczyn transferów śródporodowych z Domu Narodzin do Oddziału Porodowego w roku 2017

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.18, No 1(66)/2019, 5-11

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2019-0001

© 2019 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Aleksandra Łukasiewicz 1, Barbara Baranowska 2 ,
Edyta Dzierżak-Postek 3, Piotr Węgrzyn 4

1 Studentka kierunku Położnictwo, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny/Student of midwifery, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw
2 Zakład Położnictwa, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego/Centre of Postgraduate Medical Education

3 Centrum Medyczne „Żelazna”/”Żelazna” Medical Center

4 Klinika Położnictwa i Perinatologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny/Department of Obstetrics and Perinatology, Medical University of Warsaw

Streszczenie

Wprowadzenie. Standard opieki okołoporodowej daje kobiecie prawo do świadomego wyboru miejsca porodu. Domy Narodzin prowadzone przez położne realizują wizję niezmedykalizowanego porodu w warunkach intymnych, zbliżonych do domowych.
Cel pracy. Celem pracy jest określenie przyczyn transferów z Domu Narodzin do Oddziału Porodowego oraz wskazanie cech społecznodemograficznych rodzących, które mogą predysponować do transferu.
Materiał i metodyka. Badanie przeprowadzono w oparciu o analizę dokumentacji medycznej rodzących transferowanych z Domu Narodzin do Oddziału Porodowego Szpitala św. Zofii w Warszawie. Grupę badaną stanowiło 88 kobiet, które poddane były transferowi.
Wyniki. Najliczniejszą grupę stanowiły rodzące w wieku 30-34 lata. Większość była pierworódkami oraz posiadała wykształcenie wyższe. Transfery śródporodowe związane były ze stanem położniczym matki, stanem płodu lub zaburzeniem przebiegu porodu.
Wnioski. Zahamowanie postępu porodu jest główną przyczyną transferów. Najczęściej transferowaną grupą kobiet są pierworódki po 30 roku życia, z wykształceniem wyższym, przyjęte do porodu po 40 tygodniu ciąży z rozwarciem poniżej 4 cm.


Słowa kluczowe: Domy Narodzin, transfer śródporodowy, miejsce porodu


Abstract

Introduction. The standard of perinatal care gives the woman the right to consciously choose the place of birth. Birth Centres (BC) run by midwives implement a vision of a non-medicalized birth in intimate homelike conditions.
Aim. The aim of the study is to determine the causes of transfers from the Birth Centre to the Obstetric Unit and to indicate the social and demographic characteristics of the women giving birth that may predispose to transfer.
Material and methods. The study was based on the analysis of the medical records of women who were transferred from the BC to the St. Sophia Obstetric Unit in Warsaw. 88 women who were transferred constituted the study group.
Results. The most numerous group were women giving birth aged 30-34. The majority were giving birth for the first time and had higher education. Intrapartum transfers were related to the mother‘s obstetric condition, fetal condition or disruption of the childbirth.
Conclusions. Failure to progress of labour is the main cause of transfers. The women giving birth for the first time aged 30 and over, admitted for to the BC after 40 weeks of pregnancy and dilation below 4 cm were the most often transferred group of women. 


Key words: Birth Centre, intrapartum transfers, place of birth

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31