Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z zespołem metabolicznym z uwzględnieniem terminologii referencyjnej ICNP®

Nursing care for a patient with metabolic syndrome including ICNP® reference terminology

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.17, No 4(65)/2018, 57-60

DOI: 10.2478/pielxxiw-2018-0032

© 2018 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Paweł Szwarnowski, Paulina Przesławska, Hanna Grabowska

Pracownia Umiejętności Pielęgniarskich, Katedra Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny

Streszczenie

Wprowadzenie. Zespół metaboliczny (ZM) oznacza grupę czynników (podwyższone ciśnienie krwi, wysoki poziom cukru we krwi, nadmiar tkanki tłuszczowej w okolicy talii oraz nieprawidłowy poziom cholesterolu lub trójglicerydów), które występując razem, zwiększają ryzyko zaburzeń sercowo-naczyniowych.
Cel pracy. Cel pracy stanowiło sformułowanie planu opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z zespołem metabolicznym z wykorzystaniem terminologii ICNP®?.
Materiał i metodyka. W badaniach zastosowano metodę studium indywidualnego przypadku oraz technikę wywiadu, obserwacji, analizy dokumentacji medycznej oraz pomiarów. Badania przeprowadzono w Klinice Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku i objęto nimi 2 pacjentów z ZM.
Wyniki i wnioski. Na podstawie uzyskanych informacji sformułowano diagnozy pielęgniarskie: zaburzona funkcja układu regulacyjnego/ hiperglikemia, zmienione ciśnienie krwi, ostry ból (głowy), nadwaga, zaburzony sen oraz niepokój, diagnozy potencjalne: ryzyko zaburzenia funkcji obwodowej nerwowo-naczyniowej, ryzyko stopy cukrzycowej oraz ryzyko efektu ubocznego leku, a także dotyczące samokontroli i samoopieki: zaburzona zdolność zarządzania reżimem i zaburzona zdolność monitorowania choroby.


Słowa kluczowe: zespół metaboliczny, proces pielęgnowania, klasyfikacja ICNP


Abstract

Introduction. Metabolic syndrome is a cluster of conditions (increased blood pressure, high blood sugar, excess body fat around the waist, and abnormal cholesterol or triglyceride levels) that occur together, increasing your risk of cardiovascular disorders.
Aim. The aim of the study was to formulate a nursing care plan for a patient with GN using the ICNP®? terminology.
Material and methods. The research employed the case study method and the technique of the interview, observation, analysis of medical records and measurements. The research was conducted at the Clinic of Arterial Hypertension and Diabetology at the University Clinical Centre in Gdańsk and involved 2 patients with MS.
Results and conclusions. Based on the data obtained, the following nursing diagnoses were formulated: Impaired Regulatory System Function/ Hyperglycaemia, Altered Blood Pressure, Acute Pain (head), Overweight, Impaired Sleep and Anxiety, potential diagnoses: Risk For Impaired Peripheral Neurovascular Function, Risk For Diabetic Foot and Risk For Medication Side Effect, and as well as self-control and self-care: Impaired Ability To Manage Regime and Impaired Ability To Monitor Disease.


Key words: metabolic syndrome, nursing process, classification ICNP

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31