Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Rola personelu pielęgniarskiego we wczesnej identyfikacji, profilaktyce i leczeniu sepsy w świetle nowej definicji

The role of nursing stuff in the early identification, prophylaxis and treatment of sepsis in the light of the new definition of sepsis

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.17, No 4(65)/2018, 47-52

DOI: 10.2478/pielxxiw-2018-0034

© 2018 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Nicole Mazur, Bożena Czarkowska-Pączek2

1 Doktorantka Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2 Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Streszczenie

Wprowadzenie. Szacuje się, że corocznie na sepsę choruje 31 milionów osób, przy czym aż 6 milionów przypadków zachorowań kończy się śmiercią pacjenta. W 2016 r. ustalono obecnie obowiązującą definicję sepsy, jako zagrażającą życiu niewydolność wielonarządową będącą skutkiem nieprawidłowej odpowiedzi immunologicznej pacjenta na zakażenie. Patobiologiczne podejście odrzuca tym samym dotychczasową metodę rozpoznania sepsy w oparciu o wystąpienie SIRS, ponieważ wiele innych chorób nieinfekcyjnych może także spowodować jego wystąpienie. Zaproponowano skalę postępującej niewydolności narządowej zwaną SOFA oraz qSOFA. W maju 2017 roku WHO wydało rezolucję, która zobowiązuje kraje Unii Europejskiej do podniesienia świadomości na temat sepsy, profilaktyki, diagnozowania, leczenia oraz zarządzania.
Wnioski. Pielęgniarka/pielęgniarz jest osobą, która spędza najwięcej czasu przy pacjencie, stając się tym samym najlepszym obserwatorem zmian funkcji życiowych oraz samopoczucia pacjenta. Dlatego tak ważna jest rola personelu pielęgniarskiego w zakresie działań edukacyjnych skierowanych do społeczeństwa, działań profilaktycznych w zakresie zapobiegania szerzeniu się zakażeń, jako punktu wyjścia sepsy, a także posiadanie wiedzy i umiejętności pozwalających na wczesne zidentyfikowanie pacjenta podejrzanego o sepsę, potwierdzenie rozpoznania i wdrożenia właściwego postepowania całego zespołu terapeutycznego. Szczególnie ważną rolę odgrywają pielęgniarki pracujące w POZ, SOR i wszelkich oddziałach niezwiązanych z intensywną opieką medyczną, gdyż w ponad 70% sepsa rozpoczyna się w środowisku poza szpitalnym, a dotychczasowy poziom wiedzy społeczeństwa na temat sepsy sięga zaledwie 14%.


Słowa kluczowe: sepsa, pielęgniarki, profilaktyka, SOFA, qSOFA


Abstract

Introduction. It is estimated that every year 31 million people suffer from sepsis and even 6 million cases of illness end up in the patient’s death. In 2016 the current definition of sepsis was established as a life-threatening multiorgan failure resulting from an abnormal immune response caused by patient infection. The pathobiological approach rejects the current method of diagnosing sepsis based on the occurrence of SIRS, because many other non-infectious diseases may also cause its occurrence. There was proposed a scale of progressive organ failure called SOFA and qSOFA. In May 2017, WHO released a resolution that obliges European Union countries to raise awareness about sepsis prevention, diagnosis, treatment and management.
Results. A nurse is the person who spends the most time with a patient, thus becoming the best observer of changes in his/her vital functions and well-being. Nurses working in basic health care, hospital emergency ward and all departments not involved in intensive medical care, have an important role in prevention of infections, as over 70% of sepsis cases begins in a non-hospital environment, and the current level of public knowledge reaches only 14%.


Key words: sepsis, nurses, prophylaxis, SOFA, qSOFA

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31