Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

The professional aspirations of the graduates of bachelor studies in nursing and midwifery

Aspiracje zawodowe absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.17, No 4(65)/2018, 33-40

DOI: 10.2478/pielxxiw-2018-0037

© 2018 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Justyna Krukiewicz1, Agnieszka Chrzan-Rodak2, Aneta Kościołek3,
Małgorzata Brodziak1, Kinga Augustowska-Kruszyńska3

1 absolwentka studiów II° kierunku pielęgniarstwo/Graduate of 2nd degree nursing studies 

2 Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie/
Department of Family Medicine and Community Nursing, Chair of Oncology and Environmental Health, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin
3 Zakład Podstaw Pielęgniarstwa i Dydaktyki Medycznej, Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie/Department of Basic Nursing and Medical Teaching, Chair of Development in Nursing, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin

Streszczenie

Wprowadzenie. Aspiracje zawodowe są ważnym elementem motywującym jednostkę do działania oraz dalszego rozwoju. W przypadku profesji medycznych aspiracje zawodowe są bardzo istotne, ponieważ motywują pielęgniarki i położne do ciągłego ustawicznego kształcenia w zawodzie, co jest fundamentem profesjonalizmu zawodowego.
Cel pracy. Celem pracy było ukazanie aspiracji zawodowych absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo.
Materiał i metoda. Badania przeprowadzono za pomocą sondażu diagnostycznego w oparciu o autorski kwestionariusz ankiety w okresie od kwietnia do czerwca 2017 roku. Grupę stanowiło 158 absolwentów studiów pierwszego stopnia.
Wyniki. Zdecydowana większość (89,2%) absolwentów pielęgniarstwa i położnictwa zamierza podwyższać kwalifikacje zawodowe. Główne motywy dalszego kształcenia to chęć bycia profesjonalistą (69,6%), chęć rozwoju zawodowego (52,5%) oraz chęć poprawy sytuacji materialnej (47,5%). Absolwenci najczęściej wybierają studia magisterskie jako sposób podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.
Wnioski. Absolwenci Wydziału Nauk o Zdrowiu wyrażają chęć dalszego rozwoju zawodowego. Aspiracje, którymi kierują się badani absolwenci pielęgniarstwa i położnictwa mogą mieć pozytywny wpływ na pracę zawodową poprzez umacnianie prawidłowych postaw moralnych, rozwój zawodowy i poczucie samodzielności zawodowej.

 

Słowa kluczowe: aspiracje, absolwent, pielęgniarka, położna, edukacja


Abstract

Introduction. Professional aspirations appear to be the key factor, which motivates individual to take actions as well as to further self-development. According to medical professions, professional aspirations seem to be crucial because they motivate nurses and midwives to continuing education – what is believed to be the fundament of vocational professionalism.
Aim. The aim of the research was to show the professional aspirations of the graduates of bachelor degree in nursing and midwifery.
Material and methods. The research was conducted with the diagnostic survey based on the questionnaire composed by the authors, within a period from April to June 2017. The research consisted of 158 graduates of bachelor studies.

Results. The majority (89.2%) of the graduates of bachelor studies in nursing and midwifery is planning to improve their professional qualifications. Their main motives are: the desire for being a professional (69.6%), the desire for professional development (52.5%) and the desire for financial situation improvement (47.5%). The MSc studies are most frequently chosen as a way for professional qualifications improvement.
Conclusions. The graduates of the Faculty of Health Sciences express the desire for further professional development. The aspirations, which the examined graduates of bachelor studies in nursing and midwifery are led by, may have a positive impact on their carriers through the strengthening the appropriate moral attitudes, professional development and the sense of professional autonomy.

 

Key words: aspirations, graduate, nurse, midwife, education

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31