Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Stress level and health locus of control in parents of hospitalized newborns - preliminary report

Poziom stresu i umiejscowienie kontroli zdrowia u rodziców hospitalizowanych noworodków – doniesienie wstępne

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.17, No 4(65)/2018, 26-32

DOI: 10.2478/pielxxiw-2018-0036

© 2018 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Anna B. Pilewska-Kozak1, Beata B. Dobrowolska2, Anna Majewska3
Grażyna Stadnicka4, Agnieszka K. Pawłowska-Muc5, Klaudia Pałucka5
Agnieszka Bałanda-Bałdyga4, Joanna Tkaczuk-Włach1

1 Katedra i Klinika Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3 Student Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie
4 Zakład Podstaw Położnictwa Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie
5 Doktorant Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Streszczenie

Cel pracy. Ocena poziomu stresu i umiejscowienia kontroli zdrowia u rodziców hospitalizowanych noworodków. 

Materiał i metodyka. Badaniami objęto 150 rodziców 126 noworodków, które były hospitalizowane w Oddziale Patologii Noworodków Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z użyciem autorskiego kwestionariusza ankiety i narzędzi standaryzowanych: Skala Odczuwanego Stresu (PSS-10) oraz Wielowymiarowa Skala Umiejscowienia Kontroli Zdrowia (MHLC – wersja B).
Wyniki. U ponad połowy (54.0%) badanych zaobserwowano wysoki poziom stresu. Co czwarty (26.1%) rodzic charakteryzował się przeciętnym poziomem stresu, a blisko co piąty (19.3%) niskim. U badanych najwyższym wskaźnikiem charakteryzowała się domena wewnętrzne umiejscowienie kontroli zdrowia. Co piąty rodzic (odpowiednio 22.0% i 20.0%) reprezentował typ niezróżnicowany – słaby lub powiększający wpływ innych. Najmniejsza grupa rodziców (5.3%) należała do typu silnego – zewnętrznego.

Wnioski. Rodziców hospitalizowanych noworodków cechuje głównie wysoki i przeciętny poziom stresu oraz niski poziom nasilenia umiejscowienia kontroli zdrowia w zakresie każdej z jego domen. Najwyższym wskaźnikiem kontroli wewnętrznej i wpływu innych charakteryzują się rodzice z niskim i przeciętnym poziomem stresu. Dominującym typem umiejscowienia kontroli zdrowia, cechującym rodziców jest typ niezróżnicowany – słaby lub powiększający wpływ innych.

 

Słowa kluczowe: stres, zdrowie, rodzice, noworodek, hospitalizacja


Abstract

Aim. The study was to assess the level of stress and the health locus of control in parents of hospitalized newborns. 

Material and methods. The study covered a group of 150 parents of 126 newborns who were hospitalized in the Neonatal Pathology Ward at the University Children’s Hospital in Lublin. The diagnostic survey method was applied with the use of an original questionnaire as well as some standardized tools: Perceived Stress Scale (PSS-10) and Multidimensional Health Locus of Control Scale (MHLC – version B).
Results. In more than a half of the subjects (54.0%), a high level of stress was observed. Every fourth (26.1%) parent was characterized by an average level of stress and nearly every fifth (19.3%) by a low level of stress. The highest indicator was characterized by the domain of the internal health control locus. Every fifth parent represented an undifferentiated type - weak or magnifying the impact of others (22.0% and 20.0% respectively). The smallest group of parents (5.3%) belonged to the externally-oriented, strong type.
Conclusions. The parents of hospitalized newborns are characterized mainly by high and average levels of stress and low level of severity of health control location within each of its domains. The highest indicator of internal locus control and the influence of others are characterized by parents with low and average levels of stress. The dominant type of locus of health control that characterizes parents is the undifferentiated type – weak and magnifying the impact of others.

 

Key words: stress, health, parents,newborn, hospitalization

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31