Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Quality of life after cataract surgery - subjective assessment of patients

Jakość życia po przebytej operacji zaćmy - subiektywna ocena pacjentów

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.17, No 4(65)/2018, 18-25

DOI: 10.2478/pielxxiw-2018-0033

© 2018 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Anna Partyka-Mizeracka, Diana Słota

Anaesthesiology and Intensive Care Ward at the Prof. Antoni Gębala Children’s Hospital of Lublin/Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie

Streszczenie

Cel. Celem pracy była ocena subiektywnego poczucia jakości życia pacjentów po przebytej operacji zaćmy.
Materiał i metodyka. Badaniem objęto 101 pacjentów Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „VISUS” w Bychawie – Oddziału Chirurgii Jednego Dnia, po przebytej operacji zaćmy. Były to kobiety i mężczyźni w wieku od 26. do 92. roku życia. Około 86% badanych miało zdiagnozowane również inne choroby współistniejące. Na potrzeby przeprowadzenia badania skonstruowane zostało narzędzie na podstawie kwestionariusza WHOQOL-Bref w polskiej adaptacji, skorelowanej z kwestionariuszem osobowym.
Wyniki. Analiza badań wykazała, że ponad 52% badanych pacjentów po operacji zaćmy uznało ogólną ocenę jakości swojego życia jako dobrą. Wśród nich 39% było zadowolonych ze swojego zdrowia. Najgorzej ocenianą była dziedzina psychologiczna, najlepiej socjalna i środowiskowa. Kobiety nieznacznie lepiej oceniały jakość swojego życia i zdrowia. Ukazano silną zależność pomiędzy
spadkiem jakości życia wraz z wiekiem i liczbą chorób współistniejących.
Wnioski. Jakość życia obniża się wraz z wiekiem. Większość badanych pacjentów po operacji zaćmy jest zadowolonych z jakości swojego życia. Zabieg operacji zaćmy poprawia jakość życia.


Słowa kluczowe: jakość życia, zaćma, WHOQOL-BREF


Abstract

Aim. The aim of the study was to assess the subjective quality of life of patients after cataract surgery.
Material and methods. The study included 101 patients of the Non-Public Health Care Center “VISUS” in Bychawa - One Day Surgery Department after a cataract surgery. They were women and men aged 26 to 92 years. About 86% of respondents were also diagnosed with other comorbidities. For the purpose of the study, a tool was constructed based on the WHOQOL-Bref questionnaire in the Polish adaptation, correlated with the personal questionnaire.
Results. The analysis of the studies showed that over 52% of the patients after cataract surgery considered the overall assessment of their quality of life as good. Among them, 39% were satisfied with their health. The worst assessed was the psychological field, preferably social and environmental. Women rated their quality of life and health slightly better. There is a strong correlation between the decline in quality of life with age and the number of comorbidities.
Conclusions. The quality of life decreases with age. Most of the patients who have undergone cataract surgery are satisfied with the quality of life. Cataract surgery improves the quality of life of patients.


Key words: quality of life, cataract, WHOQOL-BREF

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31