Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Stress coping styles and occupational burnout syndrome of nurses employed in intensive care units

Style radzenie sobie ze stresem a objawy wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek Oddziału Intensywnej Terapii

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.17, No 4(65)/2018, 12-17

DOI: 10.2478/pielxxiw-2018-0029

© 2018 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Agnieszka Kotarba1, Ewa Borowiak2

1 Zakład Pedagogiki w Pielęgniarstwie, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi/Department of Nursing Pedagogics, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lodz

2 Zakład Nauczania Pielęgniarstwa z Pracowniami Praktycznymi, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi/Department of Teaching Nursing with Practical Classes, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lodz

Streszczenie

Cele pracy. Ocena wpływu czynników demograficznych i związanych ze środowiskiem pracy na styl radzenia sobie ze stresem zawodowym oraz określenie zależności między stylem radzenia sobie ze stresem a występowaniem objawów zespołu wypalenia zawodowego.
Materiał i metodyka. Materiał zebrano w grupie 50 pielęgniarek zatrudnionych w oddziałach intensywnej terapii szpitali klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Badania przeprowadzono z zastosowaniem metody sondażu diagnostycznego, techniki ankiety oraz narzędzi: autorskiego kwestionariusza ankiety i Kwestionariusza Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS). Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej.
Wyniki. Najwyższą średnią zaobserwowano dla stylu zadaniowego najniższą dla unikowego. Wartość stylu skoncentrowanego na zadaniu różnicuje wiek, wykształcenie, subiektywna ocena stresogenności pracy. Styl emocjonalny współwystępuje z kołataniem serca i nie podejmowaniem aktywności fizycznej. Styl unikowy o podtypie angażowanie się w czynności zastępcze jest zależny od oceny atmosfery w pracy, kołatania serca i problemów ze snem. Na wartość stylu unikowego o podtypie poszukiwanie kontaktów towarzyskich wpływa stan cywilny, dzietność i ocena polityki organizacji pracy.
Wnioski. Pielęgniarki pracujące na intensywnej terapii preferują radzenie sobie ze stresem skoncentrowane na zadaniu. Styl radzenia sobie ze stresem zawodowym jest zależny od czynników demograficznych i percepcji środowiska pracy. Nieadaptacyjny styl radzenia sobie ze stresem zawodowym współwystępuje z objawami somatycznymi zespołu wypalenia zawodowego.


Słowa kluczowe: pielęgniarka, intensywna terapia, stres, wypalenie zawodowe


Abstract

Aim. The aim of the study is to evaluate a relationship between demographic and work-related factors and a work stress coping style as well as a relationship between a work stress coping style and symptoms of occupational syndrome.
Material and methods. Material was collected from 50 nurses employed in intensive care units of clinical hospitals of the Medical University of Lodz. The study was conducted as a diagnostic survey using the following survey techniques: author’s questionnaire and the Coping Inventory for Stressful Situations (CISS).
Results. The study group demonstrated the highest mean value for the task-oriented coping style and the lowest mean value – for the avoidance-oriented coping style. Age, education level and subjective determination of the degree of work-related stress affect the value of the task-oriented coping style. The emotion-oriented stress style is accompanied by heart palpitations and avoidance of physical activity. The value of the avoidance-oriented coping sub-style, i.e. distraction, depends on atmosphere at workplace, heart palpitations and sleep problems. The value of the avoidance-oriented coping sub style, i.e. social diversion, is contributed by marital status, fertility and work organization.
Conclusions. Nurses working in intensive care units prefer the task-oriented coping style. Work stress coping style is related to demographic factors and perception of work environment. An unadaptive style of coping with work-related stress is accompanied by symptoms of somatic occupational burnout syndrome.


Key words: nurse, intensive therapy, stress, burnout

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31