Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

English language proficiency and academic performance of Nursing Students speaking English as a second language

Poziom znajomości języka angielskiego a wyniki w nauce studentów pielęgniarstwa posługujących się angielskim jako drugim językiem

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.17, No 4(65)/2018, 5-11

DOI: 10.2478/pielxxiw-2018-0035

© 2018 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Manal F. Alharbi1, Sahar M. Yakout2

1 Maternity and Child Health Department, College of Nursing, King Saud University, Saudi Arabia
2 Maternity and Gynecologic Nursing, Alexandria University Alexandria, Egypt

Streszczenie

Wstęp. Studenci posługujący się językiem angielskim jako drugim językiem (ESL) napotykają poważne wyzwania na anglojęzycznych uniwersytetach.
Cel. Zbadanie poziomu znajomości języka angielskiego i wyników w nauce studentów pierwszego stopnia pielęgniarstwa. 
Metody. Badanie korelacji na próbie 136 studentów pielęgniarstwa którzy wypełnili specjalnie opracowany kwestionariusz zawierający cechy socjodemograficzne, zmienne mające wpływ na poziom biegłości języka, otwarte pytania oraz Skalę Akulturacji Języka Angielskiego (ELAS) służącą do identyfikacji poziomu znajomości tego języka.
Wyniki. Czterdzieści trzy procent uczestników badania doświadczało trudności w zrozumieniu drugiego języka w praktyce klinicznej, 68% napotykało problemy w studiowaniu w drugim języku, a 47% wstydziło się mówić po angielsku. Około 71% respondentów uzyskało małą ilość punktów w skali ELAS, a 58% uzyskało dobrą średnią ocen (GPA). Analiza regresji wykazała, iż wewnętrzna motywacja, wyzwania związane ze studiowaniem i wstępna średnia ocen były predykatorami wyników w nauce.
Wnioski. Wyniki badania sugerują, iż oceny studentów były związane z wykorzystywaniem przez nich języka angielskiego w zakresie czytania i pisania w trakcie studiów. W związku z tym, pracownicy wydziału powinni mieć na uwadze konkretne plany służące poprawie i monitorowaniu umiejętności językowych studentów już na etapie rekrutacji.


Słowa kluczowe: Angielski jako drugi język (ESL), średnia ocen, studenci pielęgniarstwa, ocena wyników, standardy przygotowania nauczycieli


Abstract

Introduction. Students who speak English as a second language (ESL) may face considerable challenges at English language universities.
Aim. To investigate the English language proficiency and academic performance of ESL bachelor’s degree nursing students. 
Methods. A correlational design was used with a sample of 136 nursing students who completed a structured questionnaire on socio-demographic characteristics, variables that affect language proficiency, open questions, and English Language Acculturation Scale (ELAS) to identify their English proficiency.
Results. Forty-three percent of the participants experienced difficulty in understanding the second language in clinical practice, 68% experienced challenges in studying the second language, and 47% were embarrassed to speak English. Approximately 71% of the participants had low ELAS scores and 58% had a good grade point average (GPA). Regression analysis revealed that internal motivation, study challenge, and entrance GPA were predictors of academic performance.
Conclusions. The results suggest that students’ grades were correlated with their use of English to read and write during their studies. Thus, faculty administrators should have concrete plans for improving and monitoring the English language proficiency of students throughout their enrolment.

 

Key words: English as a second language (ESL), grade point average, nursing students, performance assessment, teacher preparation standards

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31