Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Opieka nad kobietą w połogu w świetle polskich i światowych zaleceń

Women’s postnatal care based on the Polish and international recommendations

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.17, No 3(64)/2018, 65-68

DOI: 10.2478/pielxxiw-2018-0020

© 2018 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Agnieszka Czerwińska-Osipiak1, Beata Pięta2
Justyna Kamińska1, Halina Nowakowska3

1 Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny
2 Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
3 Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie, Pracownia Pedagogiki i Dydaktyki Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny

Streszczenie

Wprowadzenie. Zagadnienie ciąży wysokiego ryzyka było i jest szeroko omawiane w ostatnich latach. Skutkiem tego wprowadzono w wielu krajach programy poprawy opieki perinatalnej, które miały wyjść naprzeciw potrzebom ciężarnych oraz rodzących. Zdecydowanie mniej uwagi poświęcono opisaniu zdrowia i sytuacji społecznej kobiet w okresie połogu. Światowa Organizacja Zdrowia opracowała dokument, (WHO Recommendations on Postnatal Care of the Mother and Newborn, 2013) w którym jasno określa zalecenia sformułowane dla profesjonalistów sprawujących opiekę nad matką i dzieckiem po porodzie. Jak określają autorzy raportu okres poporodowy jest czasem krytycznym zarówno dla matek jak i ich dzieci, a brak odpowiedniej opieki nad kobietami i ich dziećmi może spowodować pogorszenie stanu zdrowia, a nawet doprowadzić do śmierci. Zgodnie z zasadami wykonywania zawodu polska położna rozpoznaje i ustala warunki oraz potrzeby zdrowotne swoich podopiecznych, rozpoznaje problemy pielęgnacyjne, a w konsekwencji planuje i sprawuje opiekę nad nimi. Polskim wzorcem dla sprawowania najlepszej opieki medycznej podczas ciąży, porodu fizjologicznego i połogu oraz opieki nad noworodkiem jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 roku.
Cel pracy. W prezentowanym artykule zebrano aktualne i obowiązujące zalecenia dotyczące sprawowania opieki nad kobietą po porodzie ze wskazaniem na szczególną rolę położnej.

 

Słowa kluczowe: położna, opieka położnicza, połóg, położnictwo


Abstract

Introduction. The issue of high-risk pregnancy has been widely discussed in the recent years. As a result, many countries have introduced programs to improve perinatal care in order to meet the needs of pregnant women as well as those going into labour. Much less attention was dedicated to health and social circumstances of women in the postpartum period. The World Health Organisation developed a document (WHO Recommendations on Postnatal Care of the Mother and Newborn, 2013) in which it clearly defines recommendations formulated for the professionals who are care providers to the child and the mother after birth. The authors of the report indicate that the postnatal period is crucial for both the mothers and their children, and the lack of proper care given to them may lead to deterioration of their health and even death. According to the code of professional practice, the Polish midwife identifies and determines individuals’ requirements as well as health needs, recognizes nursing difficulties, and, effectively plans and oversees their care. The Polish guideline for the highest standard of medical care during pregnancy, the delivery, the postpartum period and the neonatal care is the Regulation of the Health Minister from 20th September 2012.
Aim. This paper collected current and adopted recommendations regarding postpartum care with an emphasis on the significant 
role of the midwife.


Key words: midwife, obstetric care, postpartum, midwifery

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31