Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Postawy i edukacja wakcynologiczna rodziców

Vaccine attitudes and education of parents

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.17, No 3(64)/2018, 58-64

DOI: 10.2478/pielxxiw-2018-0021

© 2018 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Katarzyna Dońka1, Marlena Suwała2, Danuta Zarzycka1
Agnieszka Sobolewska-Samorek1, Violetta Paździor1

1 Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 Absolwentka studiów magisterskich Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Streszczenie

Wprowadzenie. Współcześnie w Polsce występuje znaczące zróżnicowanie postaw rodziców wobec szczepienia dzieci. W konsekwencji systematycznie, co roku o około 40% wzrasta liczba dzieci nieszczepionych.
Cel pracy. Poznanie postaw rodziców wobec szczepień ochronnych dzieci i ich uwarunkowań na podstawie analizy publikacji z tego zakresu.
Metodyka. Dobór publikacji do analizy oparto o następujące kryteria przeglądu systematycznego obejmującego ostatnie 10 lat, katalogowanych w bazach: Polska Biblioteka Lekarska, Google Scholar i Pubmed. Przeszukiwania baz dokonano według słów kluczowych: szczepienia ochronne, postawy rodziców, realizacja kalendarza szczepień oraz immunization vaccination, parental refusal of vaccines. Łącznie w opracowaniu wykorzystano 32 publikacje.
Wyniki. Wiedza wakcynologiczna rodziców determinuje ich postawę wobec szczepień, która przejawia się realizacją szczepień podstawowych i rozszerzonych u dzieci. Realizacja Programu Szczepień Ochronnych pozostaje w Polsce na wysokim poziomie, jednak liczba rodziców, którzy odmawiają szczepień swoich dzieci, systematycznie wzrasta. Wśród wielu powodów odmowy rodziców dotyczącej szczepienia dzieci najczęściej w literaturze wskazywano na bariery o charakterze religijnym, osobisto-filozoficznym, bezpieczeństwa i posiadanej wiedzy na ten temat.
Wnioski. Niski poziom wiedzy rodziców, zarówno ogólnej jak i swoistej dotyczącej szczepień jest najczęstszą barierą w realizacji szczepień obowiązkowych.


Słowa kluczowe: rodzice, postawy, edukacja wakcynologiczna


Abstract

Introduction. Currently in Poland there is significant differentiation of parents’ attitudes towards vaccinating children. As a consequence, the number of unvaccinated children grows steadily by about 40 percent each year.
Aim. Getting to know parents’ attitudes and their causes in relation to immunization based on the analysis of publications on this topic.
Material and methods. Selection of publications for analysis was based on criteria of systematic review covering the last 10 years, cataloged in the following databases: Polish Medical Library, Google Scholar and Pubmed. The base searches were carried out according to the key words: protective vaccinations, parents’ attitudes, implementation of the vaccination calendar, immunization, vaccination, parental refusal of vaccines. As many as 32 publications were used in the study.
Results. Vaccine knowledge of parents determines their attitude towards vaccination, which influences the implementation of primary and extended vaccinations in children. Implementation of the Protective Vaccination Program remains high in Poland, but the number of parents who refuse to vaccinate their children is systematically growing. Among the many reasons for the refusal of vaccination in children, the most often in literature there were those indicated by barriers of a religious, personal and philosophical nature, security and knowledge on this subject.
Conclusions. Low level of parents’ knowledge, both general and specific, about vaccinations is the most common barrier in the implementation of mandatory vaccinations.

 

Key words: parents, attitudes, vaccine education

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31