Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Opinions of pediatric nurses about Jehovah’s Witnesses refusal of blood transfusion for their child

Oczekiwania pacjentów wobec postaw personelu pielęgniarskiego podczas przebiegu hospitalizacji na oddziałach szpitalnych

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.17, No 3(64)/2018, 46-53

DOI: 10.2478/pielxxiw-2018-0028

© 2018 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Klaudia Jakubowska1, Barbara Kuczek1, Anna Wiśniewska2,
Anna Pilewska-Kozak3, Beata Dobrowolska1

1 Department of Development in Nursing, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin, Poland/Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska
2 Department of Family Medicine and Community Nursing, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin/Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska
3 Chair and Department of Gynecology and Gynecological Endocrinology, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin, Poland/Katedra i Klinika Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska

Streszczenie

Wstęp. Świadkowie Jehowy stanowczo sprzeciwiają się transfuzji krwi. Sytuacja jest szczególnie trudna, kiedy odmowa leczenia krwią dotyczy dziecka. Pomimo istniejących rozwiązań prawnych, personel medyczny doświadcza konfliktów wartości.
Cel pracy. Analiza opinii pielęgniarek pediatrycznych na temat problemów jakie mogą się pojawić w sytuacji odmowy leczenia krwią dziecka Świadków Jehowy.
Materiał i metodyka. Zrealizowano badania o charakterze ilościowym metodą sondażu diagnostycznego. Do pomiaru zmiennych wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety. W badaniach uczestniczyła grupa 104 pielęgniarek pediatrycznych południowowschodniej Polski.
Wyniki. Na pytanie „Czy w czasie swojej pracy zawodowej znalazł/a się Pani/Pan w sytuacji, kiedy rodzice nie wyrazili zgody na leczenie krwią dziecka z powodu wiary?”, 67,31% (n=70) ankietowanych odpowiedziało, że rzadko, miała miejsce taka sytuacja. Połowa badanych pielęgniarek (n=52; 50,02%) przyznała, że nie akceptuje stanowiska Świadków Jehowy wobec leczenia krwią. Większość badanych pielęgniarek 87,38% (n=89) uważa za potrzebne istnienie procedur, które przedstawiają zapisy o tym jak należy postępować w tej trudnej sytuacji, a 83% (n=86) badanych przyznała, że nie ma innego lepszego rozwiązania niż obecna procedura prawna.
Wnioski. Najtrudniejszym doświadczeniem pielęgniarek w sytuacji odmowy leczenia krwią dziecka Świadków Jehowy jest w opinii badanych narażenie dziecka na utratę zdrowia czy nawet śmierć. Dlatego większość badanych uważa, że dobrym rozwiązaniem w takich przypadkach jest wdrożenie procedury prawnej, która pozwala na transfuzję pomimo sprzeciwu rodziców.


Słowa kluczowe: pielęgniarki pediatryczne, Świadkowie Jehowy, leczenie krwią, problemy etyczne


Abstract

Introduction. Jehovah’s Witnesses absolutely refuse having blood transfusion performed. The situation is even more difficult when the refusal of blood transfusion concerns a child. Despite existing legal solutions, medical staff experiences value conflicts. 

Aim. To analyze the opinions of pediatric nurses about problems that may arise in case of Jehovah’s Witnesses refusal of blood transfusion for their child.
Material and methods. Quantitative research was based on a diagnostic survey method. The variables were measured with the use of a survey questionnaire co-developed by the authors. A group of 104 pediatric nurses from the South-East Poland participated in the study.
Results. To the question “Have you ever encountered the situation throughout all your working career when parents refused their child to undergo a blood treatment due to their beliefs?”, 67.31% (n = 70) of the respondents replied the situation rarely happened. Half of the nurses surveyed (n = 52, 50.02%) admitted they did not accept the position of Jehovah’s Witnesses concerning blood treatment. Most of the nurses surveyed – 87.38% (n = 89) think the existence of procedures on how to proceed in this difficult situation is crucial, and 83% (n = 86) of the respondents admitted that there was no better solution than the already existing legal procedure.
Conclusions. The most difficult experience of pediatric nurses in the situation of Jehovah’s Witnesses refusal of blood transfusion for their child is in the opinion of surveyed nurses, endangering the child’s health or even life. Thus, most of the respondents agree that the best solution in that case is to implement a legal procedure that allows blood transfusion despite parents’ refusal.


Key words: pediatric nurses, Jehovah’s Witnesses, blood treatment, ethical problems

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31